ပထမငယ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

e-Book in Myanmar

 

 

 

 

ပထမငယ္တန္း စာသင္သားမ်ားအတြက္ က်မ္းစာအုပ္မ်ား
 

ပထမငယ္တန္း ပထမလတ္တန္း ပထမၾကီးတန္း ဓမၼာစရိယတန္း မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပသည္ ၊ ယခုအခါ ေအာက္သုံးတန္းကုိ တုိင္းအလုိက္ ျပည္နယ္အလုိက္က်င္းပသည္၊ ဓမၼာစရိယတန္းကုိကား တႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င္းပေပးသည္ ၊
 

 

ထပ္မံရွာေဖြ တင္ျပသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ား
၃။ အာခ်ာတ္ဂုိဏ္း နာမ္ဂုိဏ္းစာအုပ္ (မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္)

 

ပထမငယ္တန္း၏ စာေမးပြဲျပ႒ာန္းခ်က္

(၁) ဝိနည္းက်င့္ဝတ္ဘာသာ = ဘိကၡဳပါတိေမာက္(၁) ေဆာင္၊ ပါဠိ၊ အနက္၊ အဓိပၸါယ္ အကုန္ (နိဒါန္း၊ ပါရာဇိက၊ သံဃာဒိေသသ္) အဖြင့္မ်ား

၂) ကစၥည္းသဒၵါႀကီးဘာသာ = သႏၶိ၊ နာမ္၊ ကာရက၊ အာခ်တ္၊ ကိတ္ (ပါဠိ၊ အနက္၊ ရုပ္ထြက္၊ အဓိပၸါယ္အကုန္)

   = ဂိုဏ္း (နာဂိုဏ္း၊ အာခ်ာတ္ဂိုဏ္းအကုန္)

     ရူပသိဒၶိ (သႏၶိ၊ နာမ္) အဖြင့္မ်ား

(၃) အဘိဓမၼတၳသဂၤဟဘာသာ = (စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ပကိဏ္း၊ ဝီထိ၊ ယီထိမုတ္၊ ရုပ္၊ သမုစၥည္း) ပါဠိ၊ အနက္၊ က်မ္းရင္း အဓိပၸာယ္အကုန္၊

  = ဋီကာေက်ာ္ (စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ပကိဏ္း) အဖြင့္မ်ား

(၄) မာတိကာႏွင့္ ဓာတုကာကထာ = တိကမာတိကာ ႏွင့္ ဒုကမာတိကာအကုန္၊ ဓာတုကထာ (ေအာက္နယ ၅-က်မ္း) ပါဠိ၊ အနက္၊ အရေကာက္၊ အဓိပၸါယ္အကုန္

(၅) ဇာတအ႒ကထာ = (ကုလာဝကဝဂ္ မွ​ ဣတၳိဝဂ္ - အနဘိရတိဇာတ္ထိ) ဇတ္ေပါင္း (၃၅)ဇာတ္ ပါဠိစီ၊ ျမန္မာျပန္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ သင္ခန္းစာ

 

ပထမငယ္တန္းအတြက္ တစ္ဘာသာတြင္ (၆)ပုစ ၦာ ၂၄မွတ္ရလွ်င္ ေအာင္သည္။

ပထမလတ္တန္းအတြက္ တစ္ဘာသာလွ်င္ (၈)ပုစ ၦာ ၃၂မွတ္ရလွ်င္ ေအာင္သည္။

ပထမႀကီးတန္းတြင္ တစ္ဘာသာလွ်င္ (၁၀)ပုစ ၦာ ၄၀ မွတ္ရလွ်င္ ေအာင္သည္။ဘာသာစုံေအာင္မွ ေအာင္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

 

 

 

 အေျချပဳ သဒၵါ (မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္)

 

 

  အေျချပဳ သၿဂိဳဟ္ (မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္)

 

 

  သၿဂဳၤ ိဟ္႐ွင္းတမ္း  (အ႐ွင္မုနိႏၵာဘိဝံသ)

 


ပထမငယ္တန္း၊ ႐ူပသိဒၶိနီတိ   (အ႐ွင္ေကာဝိဒ)

 


ပထမငယ္တန္း၊ ဠီကာေက်ာ္နီတိ  (အ႐ွင္ေကာဝိဒ)

 


ပထမငယ္တန္း၊ ကခၤါနီတိ   (အ႐ွင္ေကာဝိဒ)

 


ပထမငယ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု ၊ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္ (ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း-၁၇)  (အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ-အင္းစိန္)

 


ဇာတကဌကထာ (ဧကကနိပါတ္၊ဣတၴိဝဂ္၊မုဒုလကၡဏဇတ္မွလိတၱဝဂ္အဆံုးအထိ-၃၅ ဇတ္)  (ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕)

 

 

ဇာတကဌကထာ (ဣတၴိဝဂ္-မုဒုလကၡဏဇတ္မွလိတၱဝဂ္အဆံုးအထိ -၃၅ ဇတ္) (ေမာ္လူး စီစဥ္သည္) (၁၃၇၃ မွ၁၃၇၆-ခုႏွစ္အထိျပဌာန္းသည္)

 

 

 

ကခၤါဝိတရအ႒ကထာ (သာသနာေရးဦးစီး႒ာန)

 

 

  ပထမငယ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၆-ခုႏွစ္) - အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)

 

 

  ပထမငယ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၈-ခုႏွစ္) - အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)

 

  ပထမငယ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၀၉-ခုႏွစ္) - အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)

 

ပထမငယ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၁၀-ခုႏွစ္) - အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)

 

  ပထမငယ္တန္း ပုစ ၦာ + အေျဖစံု (၂၀၁၁-ခုႏွစ္) - အ႐ွင္တိေလာကာဘိဝံသ(အင္းစိန္)

 

 

 

  အာဂုံေဆာင္ဇတကဌကထာ  - အ႐ွင္စႏၵေဇာတိ

 

 


ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ သဒၵါ၊႐ုပ္ထြက္အကၡရာဝလီ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 


ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ ဝိနယေအာင္ပန္း-ပထမတြဲ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ သဒၵါေအာင္ပန္း- ပထမတြဲ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

ငယ္၊လတ္၊ႀကီး၊ သဒၵါေအာင္ပန္း- ဒူတိယတြဲ  (အ႐ွင္္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 


ငယ္၊လတ္၊ႀကီး စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ အဘိဓမၼာေအာင္ပန္း - ပထမတြဲ  (အ႐ွင္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

 

ဓာတုကထာေအာင္ပန္း  - ငယ္၊လတ္၊ ထိက-ဒုကမာတိကာ  (အ႐ွင္ဉာဏသာမိ-ျမစ္သား)

 

 

ခရမ္းၿမိဳ႕ ကိုင္းကုန္း ပါဋိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္ ဒုတိယကိုင္းကုန္းဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲေတဇ ျပဳစု၍ အရွင္အာစိဏၰ (စာခ်) တည္းျဖတ္ေသာ

   ကိုင္းကုန္းသၿဂၤိဳဟ္ဆို႐ုိးက်မ္း  ( ဘဒၵႏၲေတဇ )

 

 

 

ရွင္မဟာကစၥည္းေထရ စီရင္ေရးသားေတာ္မူအပ္ေသာ ကစၥည္းသဒၵါႀကီး ပါဌ္ ႏွင့္ သုသုဟာရက မန္လည္နိယံ စာစပ္နိယံႏွင့္ သံဝဏၰ နာနိယံမ်ား