ဝိနိစ ၦယက်မ္းစာအုပ္မ်ား

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

e-Book in Myanmar

 

 

 

ဝိနိစ ၦယ က်မ္းစာအုပ္မ်ား

 

 

 

 

 ဝိနိစ ၦယလက္စြဲ

 

 


ဓမၼနီတိဝါဒ ဝိနိစ ၦယ  (ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝီနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ - အမွတ္ ၆ )

 


စမ္းကေလးဝါဒ ဝိနိစ ၦယ (ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝီနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ - အမွတ္ ၁၁ )

 


ေၾကာင္ပန္းေတာရ ဝါဒဝိနိစ ၦယ (ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝီနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ -အမွတ္ ၃ )

 


ျမစ္ႀကီးနားဝိစိတၱသာရဝါဒ ဝိနိစၦယ (ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝီနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ အမွတ္-၁၆/၂၀၀၈ )

 


ထြန္တံုးလက္က်န္ ဦးထင္ဝါဒ ဝိနိိစၦယ၊ (ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝီနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ အမွတ္-၈ )

 


ဝိနယသမူဟ ဝိနိစ ၦယ -ပထမတြဲ   ရာဇာဓိရာဇဂု႐ုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဝိနိစ ၦယေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ပါဝင္သည္

 


ဝိနယသမူဟ ဝိနိစ ၦယ -ဒုတိယတြဲ   ရာဇာဓိရာဇဂု႐ုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဝိနိစ ၦယေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ပါဝင္သည္

 


ဦးမာလာဝရ(ေရတာရွည္) ဝါဒ ဝိနိစ ၦယ (ႏုိင္ငံေတာ္သီးျခားဝီနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ အမွတ္-၅ )

 

 

 

  ဝိနယပုစ ၦာ ဝိသဇၨနာက်မ္း  - ထိမ္ေတာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

 

 

 

  အရွင္ဥာဏဦးေဆာင္ေသာ မိုးျပာဂိုဏ္းသားတို႕၏ အယူဝါဒအေပၚ ဓမၼ - အဓမၼ အျငင္းပြားမႈခင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ( ႏိုင္ငံေတာ္သီးျခား ဝိနည္းဓိုရ္အဖြဲ႕ အမွတ္(၁၇/၂၀၁၁)