ဦးဝါယာမသာရ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

 

 

 

 

 

U Washin Janakabhivamsa

Nayaka Sayadaw of Mahagandharama Monastery
Amarapura, Mandalay Division, Myanmar               

 

 

 

 

ဦးဝါယာမသာရ

သင်တန်းမှုး

အဘိဓမ္မာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာယာဉ်ကျေးမှုသင်တန်း

 

 

Dhamma Talk MP3 Audio

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 23 May 2011****

 

 

အသုံးချ အဘိဓမ္မာ

 

၁။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁)

၂။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၂)

၃။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၃)

၄။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၄)

၅။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၅)

၆။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၆)

၇။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၇)

၈။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၈)

၉။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၉)

၁၀။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၀)

၁၁။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၁)

၁၂။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၂)

၁၃။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၃)

၁၄။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၄)

၁၅။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၅)

၁၆။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၆)

၁၇။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၇)

၁၈။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၈)

၁၉။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၁၉)

၂၀။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၂၀)

၂၁။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၂၁)

၂၂။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၂၂)

၂၃။ အသုံးချ အဘိဓမ္မာ(၂၃)