ဦးဝါယာမသာရ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

U Washin Janakabhivamsa

Nayaka Sayadaw of Mahagandharama Monastery
Amarapura, Mandalay Division, Myanmar               

 

 

 

 

ဦးဝါယာမသာရ

သင္တန္းမႈး

အဘိဓမၼာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယာဥ္ေက်းမႈသင္တန္း

 

 

Dhamma Talk MP3 Audio

 

 

****dhamma talks uploaded and published on 23 May 2011****

 

 

အသုံးခ် အဘိဓမၼာ

 

၁။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁)

၂။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၂)

၃။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၃)

၄။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၄)

၅။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၅)

၆။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၆)

၇။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၇)

၈။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၈)

၉။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၉)

၁၀။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၀)

၁၁။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၁)

၁၂။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၂)

၁၃။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၃)

၁၄။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၄)

၁၅။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၅)

၁၆။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၆)

၁၇။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၇)

၁၈။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၈)

၁၉။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၁၉)

၂၀။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၂၀)

၂၁။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၂၁)

၂၂။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၂၂)

၂၃။ အသုံးခ် အဘိဓမၼာ(၂၃)