ဦးေဇာတိက(ပခုကၠဴ ေလယဥ္ကြင္း)

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

U-Weisattasara (SaLin)

 

 


 

ခုကၠဴ ဓမၼသုခေက်ာင္း ေလယာဥ္ကြင္း ဆရာေတာ္

ဦးေဇာတိက


ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

 

 

 

**********************************

 

Dhamma Talk Audio

 

 

 

ပခုကၠဴ ဓမၼသုခေက်ာင္း ေလယာဥ္ကြင္း ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက

စကၤာပူႏိုင္ငံ တြင္ ၃၁-၁-၂၀၁၄ မွ ၆-၂-၂၀၁၄ အထိ က်င္းပေသာ မိုးကုတ္ဝိပႆနာ အခ်ိန္ျပည္႕ ၇ ရက္ တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားကို ေအာက္ပါ Link မ်ားတြင္ နာယူႏိုင္ပါသည္..

၁။ ၃၀-၁-၂၀၁၄ ည ၇ နာရီ စခန္းဖြင့္ပြဲ ၾသဝါဒ
၂။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၄။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၅။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၆။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၇။ ၃၁-၁-၂၀၁၄ ညေန ၅ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၈။ ၁-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၉။ ၁-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၁၀။ ၁-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၁၁။ ၁-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၁၂။ ၁-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၁၃။ ၂-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၁၄။ ၂-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၁၅။ ၂-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၁၆။ ၂-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၁၇။ ၂-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၁၈။ ၂-၂-၂၀၁၄ ညေန ၅ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၁၉။ ၃-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၂၀။ ၃-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၂၁။ ၃-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၂၂။ ၃-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၂၃။ ၃-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၂၄။ ၄-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၂၅။ ၄-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၂၆။ ၄-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၂၇။ ၄-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၂၈။ ၄-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၂၉။ ၅-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃၀။ ၅-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၃၁။ ၅-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃၂။ ၅-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃၃။ ၅-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၃း၃၀ နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၃၄။ ၅-၂-၂၀၁၄ ညေန ၅ နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃၅။ ၆-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၄း၃၀နာရီ - ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျပီး တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃၆။ ၆-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၇နာရီ - ပဋိစၥသမုပါဒ္တရားေတာ္
၃၇။ ၆-၂-၂၀၁၄ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - သီလယူျခင္း၊ ပုဗၺကိစၥငါးပါးႏွင္႔ ကမၼဌာန္းေတာင္းျခင္း၊ တရားထိုင္ ရႈမွတ္ပြားမ်ားျခင္း
၃၈။ ၆-၂-၂၀၁၄ ေန႕လည္ ၂ နာရီ - တရား စခန္း ေအာင္ပြဲ
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တရားစခန္း ၇ ရက္တာ တရားစခန္း ကာလ အတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေသာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားေတာ္မ်ား

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

၁။ ၃၁-၁-၂၀၁၄    ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ မွ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

 25/8/1961    နိဗၺာန္လိုခ်င္လွ်င္ အလုပ္ႏွစ္လုပ္ပဲလုပ္ပါ    Mp3 Disc 45   

 

၂။ ၃၁.၁.၂၀၁၄    ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၈း၀၀ နာရီ   အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

15/9/1961    လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာ၊မဂၢၿဗဟၼစရိယအက်င့္ေႀကာင္.ကြာျခားပုံတရားေတာ္    Mp3 Disc 50   


၃။ ၁-၂-၂၀၁၄     ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ မွ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

21/9/1961    သာသနာေတာ္၏ အႏွစ္သာရရွာပုံ    Mp3 Disc 51   


၄။  ၁-၂-၂၀၁၄   ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၈း၀၀ နာရီ   အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

13/10/1961    ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာရွိေနတတ္သည္႕ ဒိ႒ိကိုျဖဳတ္နည္း    Mp3 Disc 53   


၅။ ၂-၂-၂၀၁၄    ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ မွ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

17/11/1961    ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျဖစ္စဥ္    Mp3 Disc 57   

 


၆။ ၂-၂-၂၀၁၄    ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၈း၀၀ နာရီ   အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

17/10/1961     ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္ကြဲမွ နိဗၺာန္ကို သေဘာက်ပုံ ယမက၀ထၴဳ    Mp3 Disc 54

 

၇။ ၃-၂-၂၀၁၄    ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ မွ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

 9/3/1960    စိတ္(၁၁)မ်ဳိး ရႈပြားနည္း တရားေတာ္ (ရွင္အႏုရာဓ)    Mp3 Disc 21   

 


၈။ ၃-၂-၂၀၁၄   ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၈း၀၀ နာရီ   အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

 6/9/1962    ၀ိပႆနာရႈႀကရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္မွာပုံ    Mp3 Disc 74    

၉။ ၄-၂-၂၀၁၄   ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ မွ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

 3/1/1960    ေ၀ဒနာအနိစၥတရားေတာ္    Mp3 Disc 19   

 


၁၀။ ၄-၂-၂၀၁၄    ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၈း၀၀ နာရီ   အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

12/11/1956    ၀ိပႆနာရႈေသာပုဂၢဳိလ္တို႔၏မွတ္တိုင္တရား     Mp3 Disc 3   
 

၁၁။ ၅-၂-၂၀၁၄    ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ နာရီ မွ ၁း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

8-3-1961    အဓိပတိ၃ပါးထား၍ တရားအားထုတ္ရမည္    Mp3 Disc 40   

 

၁၂။  ၅-၂-၂၀၁၄   ည ၇း၀၀ နာရီ မွ ၈း၀၀ နာရီ   အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

14/9/1961    ေလာင္စာသိမ္း၍မီးျငမ္းရန္ ၀ိပႆနာရႈနည္း    Mp3 Disc 50   
 

၁၃။ ၆-၂-၂၀၁၄   ေန႔လည္ ၁ နာရီ မွ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္

1/9/1961    ဥာဏ္သုံးပါးခြဲျပပုံ    Mp3 Disc 49