ေရႊမင္းဝံဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေသာဘန

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

Dr. Bhaddanta Sobana

Shwe Min Wun Sasana Yeiktha

Yangon, Myanmar

 

မဟာစည္နာယက၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သာသနာျပဳ                                                    

ေရႊမင္းဝံဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဘဒၵႏ ၱေသာဘန

အဂၢမဟာကမၼ႒ာနာစရိယ၊ အဂၢမဟာသဒၶမေဇာတိကဓဇ

 

ေရႊမင္းဝံသာသနရိပ္သာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊

 

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား

                                                                      

 

Biography

At the age of (11), he entered into religious order under patronage of Mahā Pubbārāma Rāma Sayadaw U Āhasara of Kinbya Village and under the sponsorship (Pissayā Nuggaha) of his parents. He was ordained as a novice and his name is Shin Sobana. He was ordained to become monk under the presiding Sayadaw U Āhsara at Khanda Thein (Sīma), Mahā Pubbārāma Monastery on the full moon day of Tabodwe 1328 (1959) ME and the occasion was sponsored by Daw Aye May and her son Maung Kaung Sein of Seik-Khun Village.

Sayadaw Bhaddanta Sobana, at the age of eleven, was a student of Mahā Pubbārāma Rāma Sayadaw U Āhasara. He studied Pāli grammar and the compendium of Abhidhammā, Vineya (Code of conducts of Monks), and Sub-commentary of Abhidhammā. At the age of sixteen, he studied Rupasaddhi, Pudsit, Niyan, Saddhāsit, Ńyavā, Mātikā, Dhātukathā, and Yamāka from the following three Saydaws: Sayadaw U Vāsava (one of the Religious Leader of the Union of Myanmar), Head of “Veluwun” Pāli University, Shwebo township; Sayadaw U Ńāneinda (Member of Sangha Counsel of the Union of Myanmar, and Abbot; Sayadaw U Lāba (Aggha-Maha-Paṇḍita), one of the Religious Leader of the Union of Myanmar. Advanced studies were carried out under the following Sayadaw: U Indaka, Paṭhana Theik-Pan Sayadaw U Indaka; Duwun Sayadaw U Sajjanabivunsa (Aggamahapaṇḍita, Abhidajamaharaṭhaguru); Hasagiri Sayadaw U Nandabivunsa (Aggha-Maha-Paṇḍita); Saddhama-Sitagu Sayadaw U Ńānisara (Aggha-Maha-Paṇḍita); U Sobanābiwunsa of Phayargyi-Taik, Mandalay, Sayadaw U Okkhansābiwunsa; Sayadaw U Paṇḍitābiwunsa; Professor and lecturers of Chauk-Htat-Gyi, Yangon.

He passed the courses on Pathana-Nge, Pathama-Latt, Pathama-Gyi. He also passed the government held Dhamma Cariya Examination that covers the courses on Sīlakkhan Kyan, Dhammasṅgi Kyan.

U Sobana completed the vipassana training course under the following Meditation Masters: Sayadaw Bhaddanta Sobana (The Māhasi Meditation Master), Sayadaw U Sujarta (Kammathana Ciriya). He has been the personal attendant (Picchā Samanera) to Māhasi Sayadaw until his death. After his training, he taught vipassanā meditation as an assistant meditation teacher for eight years.

He moved to Shwe-Min-Wun Sasana Yeikthā, Bahan, Yangon in 1357 M.E (1996). He continued to teach Vipassanā meditation-Māhasi Method at his new residence. He taught vipassanā meditation at Mahasi Sasana Yeiktha and Shweminwun Sasana Yeiktha and a combined teaching experience of thirty three years.
Today, in Shweminwun Sasana Yeiktha there are nearly (1,000) people took his meditation course. He added additional facilities and/or buildings to accommodate the class size. There are (100 to 150) devotees attended his Dhamma lectures.

Beginning the year 1357 M.E.(1996), he visited the following countries: Thailand, Sri Lanka, Nepal, and India. In one of his trip to India and Nepal, he was accompanied by (36) devotees and he conducted ordination ceremonies and he also gave lectures on vipassanā meditation. He was awarded a title of Māha-Kammathāna-Ciriya by the Government of Myanmar in 1359 M.E.(1996), and in 1368 M.E.(2007), he was awarded the title of Agga-Maha-Saddhama-JotikaDaja.
He established a branch teaching facility in Pegu in 1361 M.E, (2000). The name of the teaching facility is called Sobanarama Shweminwun Sasana Yeiktha (Branch Facility). The facility is located in 35 acres of land and there are (57) kutis; each kuti is for two person. In the compound there are: Shangalay Maha Dhamma Baik-Mann (108’X63’), Monk Dining Hall-Pantint Yadana (108’X63’), two story building (Sein-Yadana San Kyaung). All of them were built with steel reinforced concrete construction (54’X54’), the Sima Hall-“Sasana-binī-baddha”, also with steel reinforced concrete construction (63’X45’), The water-sima hall with steel reinforced concrete construction (27’diameter circular construction) and a steel bridge an access to water sima hall (210’ in lengthX6’ wide), the two story, a residence for monks, also there are two water tower that can hold 12,000 gallon and another can hold 10,000 gallon of water for the community in compound. Beginning 1264, there has been a monthly retreat and Sayadaw gave dhamma talk and meditation instruction.

In the same compound there is a Dhamma Pala Hill and on top of the hill a Pagoda, 81’ high was constructed. The raising of the Pagoda Umbrella was successfully completed.

In summer, there are classes on the fundamental of Buddhism and classes to teach the Buddhist culture at Shweminwun Sasana Yeiththa, Yangon and at Sobanarama and
Shweminwun Sasana Yeiththa, Pegu. Every year, there are about (500) students attended the classes. There are regular examinations on the classes and certificates are awarded to students who passed the examination.

Kinbya village, Shwebo Township was the birth place of Sayadaw U Sobana and in the compound of the Mahapubbara Monastery, Sayadaw build residence halls for the monks and a library with religious and non-religious books. He also built one Dhamma Hall and one urgent Health Care Center in Kinbya village.
In Kinbya village, there is a Pyi-Lone-Chanthā Pagoda and the umbrella for the Pagoda was successfully completed. Sayadaw helped established the religious organizations in Kinbya village and Ohbo village. And these organizations regularly scheduled daily devotions/chanting on full moon days and in Upōsatha days.
Also in 1368 (2007), the chanting organization and volunteer organizations were established, and today these organizations have been regularly scheduled daily devotions/chanting on full moon days and in Upōsatha days. Since 1361 (2000), classes on Buddhist cultures are open to the public and the classes were attended by about 200 students. The certificates were given to those students who passed the examination.

Sayadaw made it possible for the Middle school and High school students from Kinbya village to take an excursion trip for seven days to Yangon for three consecutive years. The “Puja” ceremonies were also held by Sayadaw where the senior citizens/ old aged people of the village were given a day of respect by offering lunch and gifts.

 

 

 

 

e-Book in Myanmar

ဓမၶ က်မ္းစာမ်ား
 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊမင္းဝံသာသနာ့ရိပ္သာေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၏ ပဓာန နာယကျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေ႐ႊမင္းဝံဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေသာဘနသည္ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာအသင္း ေလာကခ်မ္းသာဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ၂၀၀၉ ခု ေမလ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ထိ (၅)ရက္ တရားစခန္းကို ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္အျဖစ္ ေဟာၾကား ၫႊန္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။

 

 

 

 

၁၆-၉-၁၉၉၅ ဗဟုပုတၱိကေထရီ (သားသမီးမ်ားေသာ ေထရီ)

 

၁၂-၄-၁၉၉၆ နိဗၺာနပညသုတၱန္တရားေတာ္

၁၆-၄-၁၉၉၆ ႏွစ္သစ္မဂၤလာတရားေတာ္

 

၃၀-၇-၁၉၉၆ ဘဝတန္ဖိုး တရားေတာ္

 

၂၀-၉-၁၉၉၆ ဝီရိယရမ္ဘ ဝတၳဳတရား ၈ ပါး တရားေတာ္

 

၁၅-၄-၁၉၉၇ ပုဂၢိဳလ္ ၄ မ်ိဳး တရားေတာ္

၁၆-၄-၁၉၉၇ (၃၈) ျဖာ မဂၤလာ (မာတာပိတုဥပ႒ာနံ) တရားေတာ္

 

 

 

 

၉-၉-၁၉၉၇ ဘဝ တာဝန္ ေက်ပြန္ပါေစ (ေဂရာဇဇတ္)

 

 

၁၃-၄-၁၉၉၈ ဝိပႆနာရႈနညး္ တရားေတာ္

၁၈-၄-၁၉၉၈ အရိပ္ခ်မ္းသာ (ေလာကနီတိ)

 

၂၀-၅-၁၉၉၈ အခ်ိန္ရွိခိုက္ လုံကလစိုက္ တရားေတာ္

 

၁၆-၇-၁၉၉၈ မဟာတန ဝါနိစၥ ဝတၳဳ တရားေတာ္

၃၁-၇-၁၉၉၈ တေယာဇနဝတၳဳ (ကံတရားသည္သာ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာ)

၃၁-၈-၁၉၉၈ တေယာဇနဝတၳဳ တရားေတာ္

 

 

သက္ေတာ္ ၅၁ ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႕

၂၇-၉-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၁)

၂၈-၉-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၂)

၂၉-၉-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၃)

၃၀-၉-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၄)

၁-၁၀-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၅)

၂-၁၀-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၆)

၃-၁၀-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၇)

၄-၁၀-၁၉၉၈ ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္း ၉ ပါး (၈)

 

 

၁၃-၄-၁၉၉၉ ဝိပႆနာဆိုတာ တရားေတာ္

၁၄-၄-၁၉၉၉ ဝိပႆနာ အေျခခံ တရားေတာ္

 

၁၈-၈-၂၀၀၉ သတိေပးတိုက္တြန္းတရား

၁၉-၈-၂၀၀၉ ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ၄ပါး

၂၇-၈-၂၀၀၉ ေသာတာပန္တြင္ျပည္႕စုံရမည္႕ ဂုဏ္အဂၤါ ၄ ပါး

၂၉-၈-၂၀၀၉ အဂၢိဒတၳ ဝတၳဳ တရားေတာ္

၂-၉-၂၀၀၉ ပါေဝယ်ဆင္ တိုက္ပြဲဝင္ တရားေတာ္

၃-၉-၂၀၀၉ သမယသုတၱန္၊ တရားအားထုတ္ရမည္႕ အခ်ိန္အခါ ၅ မ်ိဳး တရားေတာ္

၄-၉-၂၀၀၉ သမၺဟုလဘိကၡဳဝတၳဳ၊ လုံၿခဳံေရးတရားေတာ္

 

 

သက္ေတာ္ ၅၂ ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႕

၂၆-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားေတာ္ (၁)

၂၇-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားေတာ္ (၂)

၂၈-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားေတာ္ (၃)

၂၉-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားေတာ္ (၄)

၃၀-၉-၁၉၉၉ အရိယာဝါသ တရားေတာ္ (၅)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၉-၃-၂၀၀၀ သမယသုတၱန္ တရားေတာ္

 

၂၇-၉-၂၀၀၀ ဗဟုကာရသုတၱန္

 

သက္ေတာ္၅၃ႏွစ္ျပည္႕ ေမြးေန႕အမဂၤလာ

၅-၁၀-၂၀၀၀ တရားနဲ႔သာ ပူေဇာ္ပါ (ဓမၼာရေထရဝတၳဳ)
 

 

၂၁-၁၀-၂၀၀၀ မ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာေရး (၁)

၂၂-၁၀-၂၀၀၀ မ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာေရး (၂)

၂၃-၁၀-၂၀၀၀ မ်က္ေမွာက္ခ်မ္းသာေရး (၃)

 

၁၆-၄-၂၀၀၁ ယကၠန္းသည္မေလးဝတၳဳ တရားေတာ္

 

၁၂-၈-၂၀၀၁ ေလးျဖာခ်မ္းသာ ေရြးခ်ယ္ပါ

 

သက္ေတာ္ ၅၄ ႏွစ္ျပည္႕ ဝိဇာတမဂၤလာ တရားပြဲ

၂၄-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၁)

၂၅-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၂)

၂၆-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၃)

၂၇-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၄)

၂၈-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၅)

၂၉-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၆)

၃၀-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၇)

၃၁-၁၀-၂၀၀၁ မွီခိုထိုက္လွ ျမတ္ဓမၼ (ပထမနာထသုတၱန္) တရားေတာ္ (၈)

 

၁၇-၄-၂၀၀၂ တရားရိပ္သာ ေအးခ်မ္းပါသည္ တရားေတာ္

 

၁၅-၄-၂၀၀၃ ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ လမ္း ႏွစ္သြယ္

 

 

သက္ေတာ္ ၅၆ ႏွစ္ျပည္႕ ဝိဇာတမဂၤလာ တရားပြဲ

၅-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ္မိကသုတၱန္တရားေတာ္ (၁)

၆-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ္မိကသုတၱန္တရားေတာ္ (၂)

၇-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ္မိကသုတၱန္တရားေတာ္ (၃)

၈-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ္မိကသုတၱန္တရားေတာ္ (၄)

၉-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ္မိကသုတၱန္တရားေတာ္ (၅)

၁၀-၁၀-၂၀၀၃ ဝမ္မိကသုတၱန္တရားေတာ္ (၆)

 

 

 

၂-၁၀-၂၀၀၅ သီလဝံတသုတၱန္ တရားေတာ္

 

၅-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၁)

၆-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၂)

၇-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၃)

၈-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၄)

၉-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၅)

၁၀-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၆)

၁၂-၄-၂၀၀၆ ဘာသာေရး အေျခခံ (၇)

 

သႀကၤန္တရားပြဲ

၁၂-၄-၂၀၀၆ ဝိပႆနာရႈနည္း တရားေတာ္

၁၃-၄-၂၀၀၆ ပါေဝယ်ကဆင္ တိုက္ပြဲဝင္တရားေတာ္

၁၄-၄-၂၀၀၆ ဘဝတန္ဘိုး တရာေတာ္

၁၅-၄-၂၀၀၆ သူေတာ္ေကာင္းသာ ေပါင္းသင္းပါ တရားေတာ္

၁၆-၄-၂၀၀၆ ျဗဟၼာ႔ဝိဟာရ တရားေတာ္

၁၇-၄-၂၀၀၆ ဆင္းရဲကင္းေဝးခ်မ္းသာေရး တရားေတာ္

 

 

၁၁-၇-၂၀၀၆ မဟာသတိပ႒ာန္ ဝိပႆနာတရားေတာ္

၁၂-၇-၂၀၀၆ သတိပ႒ာန္ ၄ပါးထဲမွ ပစၥဳပၸန္တဲ့တဲ့ ရႈမွတ္နည္း တရားေတာ္

၁၃-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပိုင္း၊ ဝိပႆနာ ရႈမွတ္နည္း တရားေတာ္

၁၄-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပိုင္း၊ ဝိပႆနာ ရႈမွတ္နည္း တရားေတာ္

၁၅-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပဗၺ တရားေတာ္

၁၇-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပဗၺ  တရားေတာ္

၁၉-၇-၂၀၀၆ ဣရိယာပထပဗၺ  တရားေတာ္

 

 

 

 

၆-၁၀-၂၀၀၆ လူ႕ဘဝဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္

 

၁၁-၉-၂၀၀၇  ျဗဟၼာ႔ဝိဟာရ တရားေတာ္

၁၉-၉-၂၀၀၇ (၅၂၈)သြယ္ ေမတၱာပြားနည္း တရားေတာ္

 

၂၆-၉-၂၀၀၇ တရားေစာင့္မွ ခ်မ္းသာရ တရာေတာ္ (၁)

 

 

၂၃-၁၂-၂၀၀၉ ဘာဝနာသုတၱန္ တရားေတာ္

 

 

၂၄-၃-၂၀၁၀ ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္ (၁)

၂၆-၃-၂၀၁၀  ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္ (၂)

၂၇-၃-၂၀၁၀  ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္ (၃)

၂၈-၃-၂၀၁၀  ဒါရုကၡေႏၶာပမသုတၱန္ (၄)

 

 

၁၀-၈-၂၀၁၀ ပညာဘာဝနာျပည္႕စုံပါမွ တရားေတာ္

 

 

၁-၁၀-၂၀၁၀ တရားရႏိုင္ေသာ အခြင့္အခါေကာင္း ၄ပါး

 

၅၃ ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႕ပြဲမဂၤလာ

၁၆-၁၀-၂၀၁၀ အရြယ္ ၁၀ပါးတရားေတာ္

 

 

၁ အက်ိဳးရွိေအာင္ေန တရားေတာ္

၃ တရားရျခင္း၏ အေၾကာင္အဂၤါ ၅ ပါး

၄ စကၠသုတၱန္

 

၂၈-၈-၂၀၁၁ ျဗဟၼဝိဟာရ (ျမတ္ေသာေနထိုင္ေရး) တရားေတာ္ (၁)

၅-၉-၂၀၁၁ ျဗဟၼဝိဟာရ (ျမတ္ေသာေနထိုင္ေရး) တရားေတာ္ (၂)

 

၁၄-၄-၂၀၁၂ ဂဏကေမာဂၢလာနသုတၱန္ တရားေတာ္

 

၁၂-၆-၂၀၁၂ ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းအဂၤါ ၄ ပါး

 

 

၂၅-၈-၂၀၁၂ ေမတၱာသုတၱန္ တရားေတာ္

 

 

၁-၉-၂၀၁၂ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႕

၉-၉-၂၀၁၂ ျဗဟၼဝိဟာရ (ျမတ္ေသာေနထိုင္ေရး) တရားေတာ္

၁၅-၉-၂၀၁၂ ျဗဟၼဝိဟာရ (ျမတ္ေသာေနထိုင္ေရး) တရားေတာ္

၃၀-၉-၂၀၁၂ အရိယာဝါသ (အရိယာတို႕စံအိမ္) တရားေတာ္

 

 

၂၉-၁၂-၂၀၁၂ ဥဒယဘယဉာဏ္ တရားေတာ္ (၁)

၃၀-၁၂-၂၀၁၂ ဥဒယဘယဉာဏ္ တရားေတာ္ (၂)

၃၁-၁၂-၂၀၁၂ ဥဒယဘယဉာဏ္ တရားေတာ္ (၃)

 

၁၅-၁-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေႂကြးေၾကာ္သံ တရားေတာ္

 

 

 

Dhamma Nanda Vihara

17450 Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019, USA

 

၇ ရက္ မဟာသတိပ႒ာန္ ဝိပသနာ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

၁၃-၇-၂၀၁၃ မွ ၁၃-၇-၂၀၁၃

 

၁။ ၇-၇-၂၀၁၃ နံနက္ - မဟာသတိပဌာန္ ဝိပႆနာတရားေတာ္

၂။ ၇-၇-၂၀၁၃ ညေန - ဓမၼဳေဒသ တရားေတာ္

၃။ ၈-၇-၂၀၁၃ နံနက္ - သတိပဌာန္ တရားေတာ္

၄။ ၈-၇-၂၀၁၃ ညေန - အႏုဂၢဟိတသုတၱန္ တရားေတာ္

၅။ ၉-၇-၂၀၁၃ နံနက္ - သတိပဌာန္ တရားေတာ္

၆။ ၉-၇-၂၀၁၃ ညေန - တရားရႏိုင္တဲ့အခြင့္ေကာင္းေလးပါ တရားေတာ္

၇။ ၁၀-၇-၂၀၁၃ နံနက္ - သတိပဌာန္ တရားေတာ္

၈။ ၁၀-၇-၂၀၁၃ ညေန - ပဥၥဘိကၡဳ တရားေတာ္

၉။ ၁၁-၇-၂၀၁၃ နံနက္ - သတိပဌာန္ တရားေတာ္

၁၀။ ၁၁-၇-၂၀၁၃ ညေန - အက်ိဳးရွိေအာင္ေနပါ တရားေတာ္

၁၁။ ၁၂-၇-၂၀၁၃ နံနက္ - သတိပဌာန္ တရားေတာ္

၁၂။ ၁၂-၇-၂၀၁၃ ညေန - ဓမၼပီတိ တရားေတာ္

၁၃။ ၁၃-၇-၂၀၁၃ - တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

 

 

၂၂-၇-၂၀၁၃ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဓမၼဂုဏ္ရည္ျပ ခရီးစဥ္တရားေတာ္

 

 

 

ဓမၼ အပၸမာဒမဂၤလာ

 

 

Mingalarama Temple

1708 Powder Mill Rd Silver Spring, Maryland (MD) 20903 USA

၁၀ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၁၃-၆-၂၀၁၃ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္

၁၄-၆-၂၀၁၃ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္

၁၅-၆-၂၀၁၃ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္

၁၆-၆-၂၀၁၃ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္

၁၇-၆-၂၀၁၃ ပဥၥဘိကၡဴ တရားေတာ္

၁၈-၆-၂၀၁၃ အရိယာကထာပိုင္း တရားေတာ္

၁၉-၆-၂၀၁၃ အရိယာကထာပိုင္း တရားေတာ္

၂၀-၆-၂၀၁၃ အရိယာ ပထပဗ္ဗ တရားေတာ္

၂၁-၆-၂၀၁၃ ဓမၼပီတိ တရားေတာ္

၂၂-၆-၂၀၁၃ သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ တရားေတာ္

 

 

 

San Gabriel City, Los Angeles County, California, USA

ဓမၼစကၡဳဓမၼာရုံ

၆ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၁။ ၂၁-၅-၂၀၁၄ ညေန တရားစခန္းဖြင့္ပြဲ ၾသဝါဒ တရားေတာ္

၂။ ၂၂-၅-၂၀၁၄ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၃။ ၂၂-၅-၂၀၁၄ ညေန သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၄။ ၂၃-၅-၂၀၁၄ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၅။ ၂၃-၅-၂၀၁၄ ညေန သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၆။ ၂၄-၅-၂၀၁၄ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၇။ ၂၄-၅-၂၀၁၄ ညေန သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၈။ ၂၅-၅-၂၀၁၄ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၉။ ၂၅-၅-၂၀၁၄ ညေန သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၁၀။ ၂၆-၅-၂၀၁၄ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၁၁။ ၂၆-၅-၂၀၁၄ ညေန သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

 

 

 

 

 

 

Mingalarama Temple

1708 Powder Mill Rd Silver Spring, Maryland (MD) 20903 USA

၁၀ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၁။ ၁၃-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၂။ ၁၄-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၃။ ၁၅-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၄။ ၁၆-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၅။ ၁၇-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၆။ ၁၈-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၇။ ၁၉-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၈။ ၂၀-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၉။ ၂၁-၆-၂၀၁၄ သတိပ႒ာန္ ေၾကြးေၾကာ္သံ

၁၀။ ၂၂-၆-၂၀၁၄ တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

 

 

Mingalarama Temple

1708 Powder Mill Rd Silver Spring, Maryland (MD) 20903 USA

မဟာသတိပ႒ာန္ ၁၀ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၁။ ၁၂-၆-၂၀၁၅ ညေန တရားစခန္းဖြင့္ပြဲ

၂။ ၁၃-၆-၂၀၁၅ နံနက္ ပထဦးဆုံး ႀကိဳတင္ပြားမ်ားရမည္႕ စတုရာ ရက္ခတရား တရား ၄ ပါး

၃။ ၁၃-၆-၂၀၁၅ ညေန သတိပ႒ာန္ ၄ပါး က်င့္ႀကံပြား တရားေတာ္

၄။ ၁၄-၆-၂၀၁၅ နံနက္ စတုရာ ရက္ခတရား တရား ၄ ပါး

၅။ ၁၄-၆-၂၀၁၅ ညေန အရိယ်ာပုပ္တရား ၄ ပါး ရႈမွတ္ပြား

၆။ ၁၅-၆-၂၀၁၅ နံနက္ တရားအားထုတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ျပည္႕စုံရမည္႕ တရား ၅ ပါး

၇။ ၁၅-၆-၂၀၁၅ ညေန သပၸဇဥ္ေလးပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၈။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ နံနက္ အလုပ္ေပး တရားေတာ္

၉။ ၁၆-၆-၂၀၁၅ ညေန သပၸဇဥ္ေလးပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၁၀။ ၁၇-၆-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္သူမ်ား ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား

၁၁။ ၁၇-၆-၂၀၁၅ ညေန သပၸဇဥ္ေလးပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၁၂။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္သူမ်ား ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား

၁၃။ ၁၈-၆-၂၀၁၅ ညေန ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ၄ ပါး တရားေတာ္

၁၄။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာန္တရားအားထုတ္သူမ်ား ရႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား

၁၅။ ၁၉-၆-၂၀၁၅ ညေန ေသာတာပန္၏ ဂုဏ္အဂၤါ ၄ ပါး တရားေတာ္

၁၆။ ၂၀-၆-၂၀၁၅ နံနက္ ဝိပႆနာဉာဏ္ ျဖစ္ပုံ ပ်က္ပုံမ်ား

၁၇။ ၂၀-၆-၂၀၁၅ ညေန ေသာတာပန္၏ ပါယ္ရမည္႕ တရား ၅ ပါး တရားေတာ္

၁၈။ ၂၁-၆-၂၀၁၅ နံနက္ ျပန္ၾကမည္႕ ေယာဂီမ်ားအား အမွာ ၾသဝါဒ

၁၉။ ၂၁-၆-၂၀၁၅ ညေန တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

၂၀။ ၂၁-၆-၂၀၁၅ ညေန တရားစခန္းေအာင္ပြဲ အခန္းအနား

 

 

 

 

San Gabriel City, Los Angeles County, California, USA

ဓမၼစကၡဳဓမၼာရုံ

၅ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

 

၁။ ၁၄-၇-၂၀၁၅ ညေန သတိပ႒ာန္အက်ိဳးတရားေတာ္

၂။ ၁၅-၇-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၃။ ၁၅-၇-၂၀၁၅ ညေန သမထႏွင့္ ဝိပႆနာ တရားေတာ္

၄။ ၁၆-၇-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၅။ ၁၆-၇-၂၀၁၅ ညေန တရားျမန္ျမန္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ၅ ပါး တရားေတာ္

၆။ ၁၇-၇-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၇။ ၁၇-၇-၂၀၁၅ ညေန အလုပ္ေပး တရားေတာ္

၈။ ၁၇-၇-၂၀၁၅ ညေန ေသာတာပန္ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ၄ ပါး တရားေတာ္

၉။ ၁၈-၇-၂၀၁၅ နံနက္ သတိပ႒ာနသုတၱန္ တရားေတာ္

၁၀။ ၁၈-၇-၂၀၁၅ ညေန ေသာတာပန္၏ ဂုဏ္အဂၤါ ၄ ပါး  တရားေတာ္

၁၁။ ၁၉-၇-၂၀၁၅ နံနက္ တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

 

 

 

ဓမၼာနႏၵဝိဟာရေက်ာင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ဟတ္မြန္ေဘးၿမိဳ႕၊

Dhamma Nanda Vihara

17450 Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019, USA

မဟာသတိပ႒ာန္ (၇)ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၂၂-၅-၂၀၁၆ သတိပ႒ာန္၏ ဂုဏ္ရည္ျပတရားေတာ္

၂၃-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ဝိပႆနာရႈမွတ္ပုံ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၃-၅-၂၀၁၆ ညေန ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၄-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၄-၅-၂၀၁၆ ညေန ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၅-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၅-၅-၂၀၁၆ ညေန ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၆-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၆-၅-၂၀၁၆ ညေန ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၇-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၇-၅-၂၀၁၆ ညေန ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၈-၅-၂၀၁၆ နံနက္ ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

၂၈-၅-၂၀၁၆ ညေန ဆင္းရဲကင္းစင္ သတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ တရားေတာ္

 

 

 

2016-05-23


၃၂၁။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၁)
၃၂၂။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၂)
၃၂၃။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၃)
၃၂၄။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၄)
၃၂၅။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၅)
၃၂၆။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၆)
၃၂၇။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၇)
၃၂၈။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၈)
၃၂၉။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၉)
၃၃၀။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၁၀)
၃၃၁။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၁၁)
၃၃၂။ (၅) တရားစခန္း အပိုင္း (၁၂)
 

 

 

 

San Gabriel City, Los Angeles County, California, USA

ဓမၼစကၡဳဓမၼာရုံ

၅ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

 

၁။ ၃-၆-၂၀၁၆ နံနက္ တရားစခန္းဖြင့္ ၾသဝါဒ

၂။ ၃-၆-၂၀၁၆ ညေန အက်ိဳးရွိေအာင္ေန တရားေတာ္

၃။ ၄-၆-၂၀၁၆ နံနက္ သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၄။ ၄-၆-၂၀၁၆ ညေန သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၅။ ၅-၆-၂၀၁၆ နံနက္ သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၆။ ၅-၆-၂၀၁၆ ညေန သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၇။ ၆-၆-၂၀၁၆ နံနက္  သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၈။ ၆-၆-၂၀၁၆ ညေန သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၉။ ၇-၆-၂၀၁၆ နံနက္  သတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၁၀။ ၇-၆-၂၀၁၆ ညေနသတိပ႒ာန္ ဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၁၁။ ၇-၆-၂၀၁၆ ညေန တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

 

 

 

Mingalarama Temple

1708 Powder Mill Rd Silver Spring, Maryland (MD) 20903 USA

မဟာသတိပ႒ာန္ ၁၀ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

 

၁၀-၆-၂၀၁၆ ရႈမွတ္နည္း အလုပ္ေပးတရား

၁၁-၆-၂၀၁၆ ဝန္ခံျခင္း ႏွင္႔ ေဟာခဲ႔သည္

၁၂-၆-၂၀၁၆ အက်ိဳး ရွိေအာင္ေနပါ

၁၃-၆-၂၀၁၆ အရိယာစံအိမ္

၁၄-၆-၂၀၁၆ အရိယာစံအိမ္

၁၅-၆-၂၀၁၆ အရိယာစံအိမ္

၁၆-၆-၂၀၁၆ အရိယာစံအိမ္

၁၇-၆-၂၀၁၆ အရိယာစံအိမ္

၁၈-၆-၂၀၁၆ အရိယာစံအိမ္

၁၉-၆-၂၀၁၆ ၾသဝါဒပါတိေမာက္

၁၉-၆-၂၀၁၆ English Translation

 

 

၂၅-၃-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

၂၆-၃-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

၂၇-၃-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

၂၈-၃-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

၂၉-၃-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

၃၀-၃-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

၁-၄-၂၀၀၇ ဘာသာေရးအေျခခံတရား

 

 

25--03-2007

 

San Gabriel City, Los Angeles County, California, USA

ဓမၼစကၡဳဓမၼာရုံ

၅ ႀကိမ္းေျမာက္

မဟာသတိပ႒ာန္ ၅ ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၁၁-၅-၂၀၁၇ နံနက္ ကာယ၊ေဝဒနာ၊စိတၱ၊ဓမၼ၊ သတိပ႒ာန္ တရားရႈမွတ္နည္း သင္တန္းတရား

၁၁-၅-၂၀၁၇ ေန႕လည္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၁-၅-၂၀၁၇ ညေန သတိပ႒ာန္ တရားရႈမွတ္နည္း သင္တန္းတရား

၁၂-၅-၂၀၁၇ နံနက္ သတိပ႒ာန္ တရားရႈမွတ္နည္း သင္တန္းတရား

၁၂-၅-၂၀၁၇ ေန႕လည္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၂-၅-၂၀၁၇ ညေန အခြင့္ေကာင္း ၄ပါး တရားေတာ္

၁၃-၅-၂၀၁၇ နံနက္ သတိပ႒ာန္ က်င့္စဥ္တရားေတာ္

၁၃-၅-၂၀၁၇ ေန႕လည္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၃-၅-၂၀၁၇ ညေန ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ လမ္းႏွစ္သြယ္တရားေတာ္

၁၄-၅-၂၀၁၇ နံနက္ သတိပ႒ာန္ ေဝဒနာႏုပႆနာတရားရႈမွတ္နည္း သင္တန္းတရား

၁၄-၅-၂၀၁၇ ေန႕လည္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၄-၅-၂၀၁၇ ညေန ဘဝတာဝန္ေၾကျပြန္ပါေစတရားေတာ္

၁၅-၅-၂၀၁၇ နံနက္ အရိယ်ာပုပ္ ၄ပါး ရႈမွတ္ပုံ တရား

၁၅-၅-၂၀၁၇ ေန႕လည္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၁၅-၅-၂၀၁၇ ညေန မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသဝါဒ ၃ ခြန္း တရားေတာ္

၁၅-၅-၂၀၁၇ ညေန တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

 

 

 

ဓမၼာနႏၵဝိဟာရေက်ာင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ဟတ္မြန္ေဘးၿမိဳ႕၊

Dhamma Nanda Vihara

17450 Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019, USA

မဟာသတိပ႒ာန္ (၇)ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

 

၂၂-၅-၂၀၁၇ နံနက္ မဟာသတိပ႒ာန္ ဝိပႆနာလုပ္ငန္းစဥ္ျပ အလုပ္ေပးတရားေတာ္

၂၂-၅-၂၀၁၇ ညေန မဟာသတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္တရားေတာ္

၂၃-၅-၂၀၁၇ နံနက္ ကာယႏုပႆနာပိုင္း တရားေတာ္

၂၃-၅-၂၀၁၇ ညေန မဟာသတိပ႒ာန္က်င့္စဥ္ (စႀကၤန္) တရားေတာ္

၂၄-၅-၂၀၁၇ နံနက္ ေဝဒနာႏုပႆနာပိုင္း တရားေတာ္

၂၄-၅-၂၀၁၇ ညေန အခြင့္ေကာင္း ၄ပါး တရားေတာ္

၂၅-၅-၂၀၁၇ နံနက္ ဌိေတာ ဝါ ‘ဌိေတာမွီ’တိ ပဇာနာတိ ရႈမွတ္ပုံ တရား

၂၅-၅-၂၀၁၇ ညေန ဝိပႆနာဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၂၆-၅-၂၀၁၇ နံနက္ ကၠဳရိယာပထပုိင္း တရားေတာ္

၂၆-၅-၂၀၁၇ ညေန ဝိပႆနာဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၂၇-၅-၂၀၁၇ နံနက္ ကၠဳရိယာပထပုိင္း တရားေတာ္

၂၇-၅-၂၀၁၇ ညေန ဝိပႆနာဂုဏ္ရည္ျပ တရားေတာ္

၂၈-၅-၂၀၁၇ နံနက္

၂၈-၅-၂၀၁၇ ညေန

 

 

 

ဓမၼာနႏၵဝိဟာရေက်ာင္း

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ဆန္ဖရန္စစၥကို ဟတ္မြန္ေဘးၿမိဳ႕၊

Dhamma Nanda Vihara

17450 Cabrillo Hwy S, Half Moon Bay, CA 94019, USA

မဟာသတိပ႒ာန္ (၇)ရက္ အခ်ိန္ျပည္႕ တရားစခန္း

 

၂၀-၅-၂၀၁၈ နံနက္ သတိပ႒ာန္ ေလးပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၂၀-၅-၂၀၁၈ ညေန တရားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါ ၅ ပါး တရားေတာ္

၂၁-၅-၂၀၁၈ နံနက္ သတိပ႒ာန္ ေလးပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၂၁-၅-၂၀၁၈ ညေန ႀကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ လမ္း ႏွစ္သြယ္ တရားေတာ္

၂၂-၅-၂၀၁၈ နံနက္ ကၠဳရိယာပထပုိင္း တရားေတာ္

၂၂-၅-၂၀၁၈ ညေန အရိယာစံအိမ္ တရားေတာ္

၂၃-၅-၂၀၁၈ နံနက္ အရိယ်ာပုပ္ ၄ပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၂၃-၅-၂၀၁၈ ညေန အရိယာစံအိမ္ တရားေတာ္

၂၄-၅-၂၀၁၈ နံနက္ အရိယ်ာပုပ္ ၄ပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၂၄-၅-၂၀၁၈ ညေန အရိယာစံအိမ္ တရားေတာ္

၂၅-၅-၂၀၁၈ နံနက္ အရိယ်ာပုပ္ ၄ပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၂၅-၅-၂၀၁၈ ညေန အရိယာစံအိမ္ တရားေတာ္

၂၆-၅-၂၀၁၈ နံနက္ အရိယ်ာပုပ္ ၄ပါး ရႈမွတ္ပြား တရားေတာ္

၂၆-၅-၂၀၁၈ ညေန တရားစခန္းသိမ္း ၾသဝါဒ တရားေတာ္

 

 

 

သပၸဇဥ္ညပဗၺတရားေတာ္ (၁)

သပၸဇဥ္ညပဗၺတရားေတာ္ (၂)

သပၸဇဥ္ညပဗၺတရားေတာ္ (၃)

ဘေဒၵကရတသုတ္တရားေတာ္

 

 

တရားရျခင္း အေၾကာင္းအဂၤါ ၅ ပါး

 

ဓမၼပီတိ တရားေတာ္

၂။သတိပဌာနသုတၱန္-၁
၃။သတိပဌာနသုတၱန္-၂
၄။သတိပဌာနသုတၱန္-၃
၅။သတိပဌာနသုတၱန္-၄
၆။သတိပဌာနသုတၱန္-၅
၇။သတိပဌာနသုတၱန္-၆
၈။သတိပဌာနသုတၱန္-၇