ဦးတောသန

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင်းဏ္ဍ

လှုဒါန်းရန်
အကြံပြုချက်များ
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast

ဦးတောသန

(University of Roehampton, London)
အဘိဓမ္မာ သင်တန်းမှူး
လန်ဒန်ဝိဟာရကျောင်း
လန်ဒန်မြို့

 (+44) 07515 432 086
vtosana@gmail.com

 

1 Old Church Lane
Kingsbury
London
NW9 8TG
Tel: 020 8200 6898

http://www.londonvihara.org.uk

 

 

 

 

အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့ လန်ဒန်ဝိဟာရကျောင်း၌

ပထမအကြိမ် သင်ကြားပို့ချအပ်သော ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသင်တန်း

 

စိတ်ပိုင်း

 

၃၀-၇-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁) (အသံဖိုင်)

၃၀-၇-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁) (PowerPoint Slide)

စိတ် ဇယား

 

 

၆-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၂) (အသံဖိုင်)
၆-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၂) (PowerPoint Slide)

 

၁၃-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၃) (အသံဖိုင်)
၁၃-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၃) (PowerPoint Slide)
၁၃-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၃) (အမေးအဖြေ)

 

 

 


၂၀-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၄) (အသံဖိုင်)
၂၀-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၄) (PowerPoint Slide)
၂၀-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၄) (အမေးအဖြေ)


 

၃-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၅) (အသံဖိုင်)
၃-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၅) (PowerPoint Slide)


 

၁၀-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၆) (အသံဖိုင်)
၁၀-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၆) (PowerPoint Slide)


 

 

၁၇-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၇) (အသံဖိုင်)
၁၇-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၇) (PowerPoint Slide)
စာလုံးအတိုကောက်များ၏ အဓိပ္ပါယ်
 ၂၄-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၈) (အသံဖိုင်)
၂၄-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၈) (PowerPoint Slide)

 

 

 

စေတသိတ်ပိုင်း

 

၁-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၉) (အသံဖိုင်)
၁-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၉) (PowerPoint Slide)
စေတသိတ်ပိုင်း ဇယား(၂)

စေတသိတ်ပိုင်း ဇယား(၃)
စေတသိက် ၅၂ ပါး
 

 

 

 

၈-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၀) (အသံဖိုင်)
၈-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၀) (PowerPoint Slide)

၈-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၀) (အမေး အဖြေ) 

၁၅-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၁) (အသံဖိုင်)
၁၅-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၁) (PowerPoint Slide)
၁၅-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၁) (အမေး အဖြေ)၂၉-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၂) (အသံဖိုင်)
၂၉-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၂) (PowerPoint Slide)
၂၉-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၂) (အမေး အဖြေ)


 

ပကိဏ်းပိုင်း


၅-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၃) (အသံဖိုင်)
၅-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၃) (PowerPoint Slide)
၅-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၃) (အမေး အဖြေ)
ပကိဏ်းပိုင်း ဇယား(၁)

ပကိဏ်းပိုင်း ဇယား(၂)

 

 

 

၁၂-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၄) (အသံဖိုင်)
၁၂-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၄) (PowerPoint Slide)
၁၂-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၄) (အမေး အဖြေ)
 

 

 

 

 

၁၉-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၅) (အသံဖိုင်)
၁၉-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၅) (PowerPoint Slide)
၁၉-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၅) (အမေး အဖြေ)

 


၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၆-၁) (အသံဖိုင်)

၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၆-၂) (အသံဖိုင်)
၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၆) (PowerPoint Slide)
၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း အမှတ်(၁၆) (အမေး အဖြေ - အသံဖိုင်)