ဦးေတာသန

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

ဦးေတာသန

(University of Roehampton, London)
အဘိဓမၼာ သင္တန္းမွဴး
လန္ဒန္ဝိဟာရေက်ာင္း
လန္ဒန္ျမိဳ႕

 (+44) 07515 432 086
vtosana@gmail.com

 

1 Old Church Lane
Kingsbury
London
NW9 8TG
Tel: 020 8200 6898

http://www.londonvihara.org.uk

 

 

 

 

အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ လန္ဒန္ဝိဟာရေက်ာင္း၌

ပထမအႀကိမ္ သင္ၾကားပို႕ခ်အပ္ေသာ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း

 

စိတ္ပိုင္း

 

၃၀-၇-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁) (အသံဖိုင္)

၃၀-၇-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁) (PowerPoint Slide)

စိတ္ ဇယား

 

 

၆-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၂) (အသံဖိုင္)
၆-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၂) (PowerPoint Slide)

 

၁၃-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၃) (အသံဖိုင္)
၁၃-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၃) (PowerPoint Slide)
၁၃-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၃) (အေမးအေျဖ)

 

 

 


၂၀-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၄) (အသံဖိုင္)
၂၀-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၄) (PowerPoint Slide)
၂၀-၈-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၄) (အေမးအေျဖ)


 

၃-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၅) (အသံဖိုင္)
၃-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၅) (PowerPoint Slide)


 

၁၀-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၆) (အသံဖိုင္)
၁၀-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၆) (PowerPoint Slide)


 

 

၁၇-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၇) (အသံဖိုင္)
၁၇-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၇) (PowerPoint Slide)
စာလုံးအတုိေကာက္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္
 ၂၄-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၈) (အသံဖိုင္)
၂၄-၉-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၈) (PowerPoint Slide)

 

 

 

ေစတသိတ္ပိုင္း

 

၁-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၉) (အသံဖိုင္)
၁-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၉) (PowerPoint Slide)
ေစတသိတ္ပိုင္း ဇယား(၂)

ေစတသိတ္ပိုင္း ဇယား(၃)
ေစတသိက္ ၅၂ ပါး
 

 

 

 

၈-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၀) (အသံဖိုင္)
၈-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၀) (PowerPoint Slide)

၈-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၀) (အေမး အေျဖ) 

၁၅-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၁) (အသံဖိုင္)
၁၅-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၁) (PowerPoint Slide)
၁၅-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၁) (အေမး အေျဖ)၂၉-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၂) (အသံဖိုင္)
၂၉-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၂) (PowerPoint Slide)
၂၉-၁၀-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၂) (အေမး အေျဖ)


 

ပကိဏ္းပိုင္း


၅-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၃) (အသံဖိုင္)
၅-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၃) (PowerPoint Slide)
၅-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၃) (အေမး အေျဖ)
ပကိဏ္းပိုင္း ဇယား(၁)

ပကိဏ္းပိုင္း ဇယား(၂)

 

 

 

၁၂-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၄) (အသံဖိုင္)
၁၂-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၄) (PowerPoint Slide)
၁၂-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၄) (အေမး အေျဖ)
 

 

 

 

 

၁၉-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၅) (အသံဖိုင္)
၁၉-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၅) (PowerPoint Slide)
၁၉-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၅) (အေမး အေျဖ)

 


၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၆-၁) (အသံဖိုင္)

၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၆-၂) (အသံဖိုင္)
၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၆) (PowerPoint Slide)
၂၆-၁၁-၂၀၁၁ အဘိဓမၼာ သင္တန္း အမွတ္(၁၆) (အေမး အေျဖ - အသံဖိုင္)