ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ေသာဘန

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိုးကုတ္ဝိပႆနာ တရားစဥ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္႕ပြားေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ နာယက

မိုးကုတ္ဝိပႆနာ နိဗၺာန္ ေရႊဂူေတာရရိပ္သာေက်ာင္း

အမွတ္(၅) ေမခလမ္း သစ္ဆိမ့္ကုန္းရပ္၊ မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဖုန္း - ၀၉-၅၀၉၅၅၉၁။ ၀၉-၅၁၃၇၀၈၆

email: uthawbanaba@gmail.com 

 

(ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ၏ တပည္႕ရင္း)

ေဇယ်ဝတီဆရာေတာ္

ဘဒၵႏၲ ေသာဘန
ဓမၼာစရိယ

BA ျမန္မာစာ


 

 

**************************************************

 

 

Dhamma Talk Video

 

 

 

၁။ ၇-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၂။ ၈-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၃။ ၉-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၄။ ၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၅။ ၁၁-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၆။ ၁၂-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၇။ ၁၃-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၈။ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၉။ ၁၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၀။ ၁၆-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၁။ ၇-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၂။ ၈-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၃။ ၉-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၄။ ၁၀-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၅။ ၁၁-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၆။ ၁၂-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၇။ ၁၃-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၈။ ၁၄-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၁၉။ ၁၅-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

၂၀။ ၁၆-၉-၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

 

 

 

Youtube Video မ်ား

 

၁။ --၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/nNYpySijV0Q  

၂။ --၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/3BrCI4PKjBY

၃။ --၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/p4njC18sUMs

 

၄။ ၁၀--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/T2MY7iVrUqE

 

၅။ ၁၁--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/pJ5gIj06H7k

  

၆။ ၁၂--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/8L-uldYlZuw

 

၇။ ၁၃--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/NpO3kKmU-Tk

 

၈။ ၁၄--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/n2oOncxSWCY

 

 ၉။ ၁၅--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/r9s-DWRXX-U

 

၁၀။ ၁၆--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/91NMxgL9zwQ

 

၁၁။ --၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/o93Ts-3VkoY

  

၁၂။ --၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/GtmnePIus1I

  

၁၃။ --၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/rJjS1u69DuM

  

၁၄။ ၁၀--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/42V0LEmv8iE

  

၁၅။ ၁၁--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/noPg6-hRA-o

  

၁၆။ ၁၂--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/YAuPweofd-c

 

၁၇။ ၁၃--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/qowhFM_yhGc

 

၁၈။ ၁၄--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/qmYjSlr1a1Y

 

၁၉။ ၁၅--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/K-WKiuqqmik

 

၂၀။ ၁၆--၂၀၁၂ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္

http://youtu.be/2uaeqki8UVk