ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္

ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒ

Home Page
Abhidhamma in English
Abhidhamma in Myanmar
Audio in English
Audio in Myanmar
Video in English
Video in Myanmar
eBook in English
eBook in Myanmar
NEWS သတင္း႑

လႈဒါန္းရန္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Contact Us
Useful Link
LIVE Webcast
iPhone, iPAD ကိုအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Mp3 မ်ားကို တိုက္ရိုက္ နာယူႏိုင္ပါသည္။ ဗီဒီယိုတရားေတာ္မ်ား အတြက္ App Store တြင္ Oplayer Lite (သို႕မဟုတ္) yxplayer2 Lite ကို Free Download အသုံးျပဳၿပီး ၾကည္႕ရႈႏိုင္ပါသည္။

တျခား Mobile Phone မ်ားအတြက္ Opera Browser ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Android version 2.1တြင္ ျမန္မာလို မျမင္ရပါ။ Android version 2.2 ႏွင့္ ဒီထက္ျမင့္ေသာ Android Version မ်ားပါရွိေသာ Mobile, Tablet မ်ားကို အသုံးျပဳက ျမန္မာလို ျမင္ရ ႏိုင္ပါသည္။

 


အဆံုးအမမ်ား ႏွလံုးသားထဲ ကိန္းပါေစ။


ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္ ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ကေလာျမိဳ႕နယ္၊

ဟဲဟိုးျမိဳ႕ ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္ ဓမၼရိပ္သာေက်ာင္း

ဆက္သြယ္ရန္ေက်ာင္းဖုန္း ။ ဝ၉၇ ၈၅၇၇ ၇၁၂ဝ

ေဟာႀကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ား
 

 

Dhamma Talk Audio - MP3

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 

 

  ၀၁။ ေအာင္ဂါထာ
၀၂။ ပါရမီ ဆယ္ပါး
၀၃။ တရားအားထုတ္မႈ လမ္းစဥ္သမာဓိထူေထာင္နည္းမ်ား၀၄။ ဝင္ေလ ထြက္ေလ အတို အရွည္
၀၅။ ဝင္ေလ ထြက္ေလ မတူညီမႈ အကဲခတ္
၀၆။ ဝင္ေလ ထြက္ေလ အလုပ္ေပး
၀၇။ ဝင္ေလ ထြက္ေလ အလုပ္ေပး
၀၈။ သမာဓိ ထူေထာင္နည္း
၀၉။ သမာဓိ နည္း ၄ နည္း(၁၀)ရက္တရားစခန္း အလုပ္ေပးေဟာ တရားေတာ္မ်ား၁၀။ သတိ၊ ဝင္ေလ ထြက္ေလ
၁၁။ ဝီရိယ၊ ဝင္ေလသိ၊ ထြက္ေလသိ
၁၂။ သမာဓိ၊ ဝင္ေလသိပ်က္၊ ထြက္ေလသိပ်က္
၁၃။ သမၼာသကၤပၸ၊ စိတၱာႏုပႆနာကို သမၼာသကၤပၸျဖင့္ ရႈနည္း
၁၄။ သမၼာဒိ႒ိ၊ ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ခုကို ဉာဏ္တစ္ခုျဖင့္ၾကည့္
၁၅။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွန္ႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကိုလကၡဏာ
၁၆။ စိတ္တၱာႏုပႆနာကို အနတၱဉာဏ္ထင္ေအာင္ရႈနည္း
၁၇။ ႐ုပ္တရားကိုအေျခခံၿပီး သိသည့္စိတ္ကို အကဲခတ္ျခင္း
၁၈။ သစၥာေဒသနာ အလုပ္ေပး
၁၉။ သစၥာေလးပါး အလုပ္ေပး တရား(၁၀)ရက္တရားစခန္း အလုပ္ေပးေဟာ တရားေတာ္မ်ား၂၀။ သတိႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၁။ ဝီရိယႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၂။ သမာဓိႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၃။ သမၼာသကၤပၸႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၄။ သမာဒိ႒ိႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၅။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ ႏုပႆနာဉာဏ္
၂၆။ အနတၱႏုပႆနာဉာဏ္
၂၇။ ဝိညာဏကၡႏၶာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၈။ သခၤါရ၊ သဘာဝ၊ အနိစၥတရားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၂၉။ ေဝဒနာႏုပႆနာ၊ အနတၱေဒသနာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၃၀။ သတိႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၃၁။ ဝီရိယႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၃၂။ သမာဓိႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၃၃။ ဝိပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အလုပ္ေပး
၃၄။ ဝိပႆနာ အလုပ္ေပး
၃၅။ ျဖစ္ပ်က္ႏွင့္ မဂ္ အလုပ္ေပး
၃၆။ ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ေအာင္အားထုတ္နည္း
၃၇။ စိတၱာႏုပႆနာအလုပ္ေပး
၃၈။ အနတၱႏုပႆနာဉာဏ္ အလုပ္ေပး
၃၉။ စိတၱာ ႏုပႆနာဉာဏ္ အလုပ္ေပး
၄၀။ သစၥာေလးပါး အလုပ္ေပး
၄၁။ သမၼာဒိ႒ိ ဉာဏ္အျမင္ အလုပ္ေပး
၄၂။ အနတၱေဒသနာအလုပ္ေပး(၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး၄၃။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၄၄။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၄၅။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၄၆။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၄၇။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၄၈။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၄၉။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၅၀။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၅၁။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပး
၅၂။ (၁၀)ရက္တရားစခန္း နံနက္ခင္း ေဟာ အလုပ္ေပးဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား၅၃။ ဝိပႆနာရႈကြက္ရွာနည္း
၅၄။ သမၼာသကၤပၸ
၅၅။ ကာယာႏုပႆနာ အလုပ္ေပး
၅၆။ ဟဒယဝတၳဳမွာ ကမၼဌာန္း
၅၇။ ကာယာႏုပႆနာ
၅၈။ ကာယာႏုပႆနာ
၅၉။ ကာယာႏုပႆနာ
၆၀။ နိေဗၺဒဉာဏ္
၆၁။ ကာယာႏုပႆနာမွ စိတၱာႏုပႆနာရႈနည္း
၆၂။ ကာယာႏုပႆနာမွ စိတၱာႏုပႆနာရႈနည္း
၆၃။ စိတၱာႏုပႆနာ
၆၄။ စိတၱာႏုပႆနာ မေနာဝိဉာဏ္
၆၅။ ကာယာႏုပႆနာမွ စိတၱာႏုပႆနာရႈနည္း
၆၆။ အနတၱ
၆၇။ အနတၱဉာဏ္အျမင္မွ သစၥာဆီသို႔
၆၈။ စိတၱာႏုပႆနယ
၆၉။ ညႇိယူႏိုင္မွ ဉာဏ္စြမ္းျဖစ္ဖို႔အဓိက
၇၀။ ဝိပႆနာ အခက္အခဲမွား
၇၁။ ညႇိယူႏိုင္စြမ္း
၇၂။ ဝိပႆနာမွာ သိစရာမ်ား
၇၃။ ညႇိယူႏိုင္မွ သိျမင္ႏိုင္ခြင့္ရွိမယ္ဝိပႆနာမွာ သိမွတ္စရာမ်ား၇၄။ ဟဒယဝတၳဳမွာ အိမ္သည္ ကမၼ႒ာန္းထားၿပီး
၇၅။ တရားအေမးအေျဖ
၇၆။ အရႈပ္မွ အရွင္းသို႔
၇၇။ စိတၱာႏုပႆနာႏွင့္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္
၇၈။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္
၇၉။ ဝိပႆနာမွာ သိစရာမ်ား
၈၀။ ဓာတ္ေလးပါးတရားေတာ္
၈၁။ စိတၱာႏုပႆနာအလုပ္ေပး
၈၂။ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရမယ္
၈၃။ သံေဝဂႏွင့္ဝိပႆနာ
၈၄။ မေသခ်င္ရင္ သိေအာင္လုပ္ရမယ္
၈၅။ ဒိ႒ိပညတ္ခြာၿပီး ပရမတ္ရွာ
၈၆။ သစၥာေလးျဖာ ျမတ္ေဒသနာ
၈၇။ အခက္အခဲျဖစ္မွ အေျပာင္းအလဲေတြ႕မယ္
၈၈။ ေဝဒနာရႈနည္း အလုပ္ေပးတရား
၈၉။ တဏွာ သံေဝဂႏွင့္မေနာ
၉၀။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဟဲသိမ္ဆရာေတာ္ (တရားေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းဖိုင္)(၂၀၁၈) သၾကၤန္တြင္း တရားေတာ္မ်ား၉၁။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္ တရားေတာ္
၉၂။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲမွာ မေသခင္သိေအာင္လုပ္
၉၃။ အကာျပစ္၍ အႏွစ္ရွာ
၉၄။ ဘဝထဲမွာ အႏွစ္ရွာ
၉၅။ ဘဝထဲရွာ အႏွစ္ရွာ
၉၆။ လြတ္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္တရားေတာ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား၉၇။ ဆရာေကာင္းရွာပါ
၉၈။ ခႏၶာ ကိေလသာ ဉာဏ္ တရားေတာ္
၉၉။ အဆံုးအမ
၁၀၀။ မဂၢင္တို႔၏ အလုပ္လုပ္ပံု
၁၀၁။ မေနာဝိဉာဏ္
၁၀၂။ ဓမၼနဲ႔သာအေဖာ္ျပဳပါ
၁၀၃။ တရားအားထုတ္မႈ လမ္းစဥ္
၁၀၄။ အႏုေမာဒနာတရားေတာ္
၁၀၅။ သစၥာသိေအာင္လုပ္ပါ
၁၀၆။ ေသျခင္းရဲ႕အကန္႔အသန္႔ရွိေအာင္လုပ္ရမယ္
၁၀၇။ ဘဝအရႈပ္
၁၀၈။ စိတၱာႏုပႆနာ အလုပ္ေပး)
၁၀၉။ ခႏၶာ ကိေလသာ ဉာဏ္
၁၁၀။ ဓမၼနဲ႔သာ အေဖာ္ျပဳပါ
၁၁၁။ ဓာတ္ေလးပါး တရားေတာ္
၁၁၂။ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္
၁၁၃။ သံေဝဂႏွင့္ ဝိပႆနာတရား
၁၁၄။ ခႏၶာ့ဒုကၡ တရားေတာ္
၁၁၅။ စိတၱာႏုပတၱနာကို မေနာဝိညာဏ္ကေနရႈပါ
၁၁၆။ ၿငိတြယ္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတရားေတာ္လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစဥ္ တရားေတာ္၁၁၇။ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစဥ္ တရားေတာ္
၁၁၈။ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစဥ္ တရားေတာ္
၁၁၉။ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစဥ္ တရားေတာ္
၁၂၀။ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစဥ္ တရားေတာ္၂၀၁၈ ညတရားပြဲ တရားေတာ္မ်ား၁၂၁။ ဘာသာတရားႏွင့္ လူသားစြမ္းအား တရားေတာ္(၁)
၁၂၂။ ဘာသာတရားႏွင့္ လူသားစြမ္းအား တရားေတာ္(၁၂)
၁၂၃။ အသိဝင္မွ အျမင္ေျပာင္းမယ္ တရားေတာ္
၁၂၄။ အခ်ိန္ႏွင့္ဘဝကို အသံုးခ်ႏိုင္မွ
၁၂၅။ သာသနာႏွင့္ ျမတ္သံဃာ၂၀၁၈ (ရန္ကုန္တရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား)၁၂၆။ ဘဝေရးရာ အေျဖရွာ (အပိုင္း-၁)
၁၂၇။ ဘဝေရးရာ အေျဖရွာ (အပိုင္း-၂)
၁၂၈။ ဘဝေရးရာ အေျဖရွာ (အပိုင္း-၃)
၁၂၉။ သစၥာ ေဒနာ တရားေတာ္ (၁)
၁၃၀။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၂)
၁၃၁။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၃)
၁၃၂။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၄)
၁၃၃။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၅)
၁၃၄။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၆)
၁၃၅။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၇)
၁၃၆။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၈)
၁၃၇။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၉)
၁၃၈။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၁၀)
၁၃၉။ သစၥာေဒသနာ တရားေတာ္(၁၁)
၁၄၀။ အယူကင္း အျမင္ရွင္းမွ လြတ္ေျမာက္မယ္
၁၄၁။ စိတၱာႏုပႆနာ အလုပ္ေပး
၁၄၂။ လြတ္ေျမာက္ေရး က်င့္စဥ္
၁၄၃။ အျမင္ရွင္းေစေရး၂၀၁၇ (ရန္ကုန္တရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား)၁၄၄။ ဓာတ္ကမၼဌာန္း
၁၄၅။ ေဝဒနာႏုပသနာ-၁
၁၄၆။ ေဝဒနာႏုပသနာ-၂
၁၄၇။ သာသနာ့အလင္းေရာင္ အေမးေျဖ-၁
၁၄၈။ ဒိ႒ိကင္းစင္အမွန္ျမင္
၁၄၉။ ပညတ္ခြာၿပီးပရမတ္ရွာ
၁၅၀။ ဝိပႆနာအလုပ္စဥ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ
၁၅၁။ အလုပ္စဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္း
၁၅၂။ အလုပ္စဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္း-၂
၁၅၃။ အလုပ္စဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္း-၃
၁၅၄။ သစၥာေလးပါး အလုပ္စဥ္ တရားေတာ္
၁၅၅။ အေသလြတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းရွာ
၁၅၆။ ညႇိတတ္မွ ပီသမယ္
၁၅၇။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲက ေရြးခ်ယ္ခြင့္-၁
၁၅၈။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲက ေရြးခ်ယ္ခြင့္-၂
၁၅၉။ ရခဲတဲ့ဘဝထဲက ေရြးခ်ယ္ခြင့္-၃
၁၆၀။ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ဘဝထဲမွာ အႏွစ္ရွာ
၁၆၁။ အရႈပ္ကို ရွင္းႏိုင္သူ-၁
၁၆၂။ အရႈပ္ကို ရွင္းႏိုင္သူ-၂
၁၆၃။ အရႈပ္ကို ရွင္းႏိုင္သူ-၃
၁၆၄။ အရႈပ္ကို ရွင္းႏိုင္သူ-၄
၁၆၅။ ေဆးေသာက္ႏိုင္မွ ေရာဂါေပ်ာက္မယ္-၁
၁၆၆။ ေဆးေသာက္ႏိုင္မွ ေရာဂါေပ်ာက္မယ္-၂၂၀၁၆(ရန္ကုန္တရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား)၁၆၇။ ဖယ္ခြာစရာဒိ႒ိကိေလသာ
၁၆၈။ ဘဝပင္လယ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း
၁၆၉။ အနတၱေဒသနာ
၁၇၀။ အနတၱေဒသနာ-၂
၁၇၁။ စိတ္ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္း
၁၇၂။ သစၥာနိဒါန္း
၁၇၃။ ဒိ႒ိအေၾကာင္းဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္ ဝါတြင္းကာလ ရက္(၃၀) တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား (၂၀၁၇)၁၇၄။ အခြင့္ေရးရွိေသာ လူ႔ဘဝ-၁
၁၇၅။ အခြင့္ေရးရွိေသာ လူ႔ဘဝ-၂
၁၇၆။ အခြင့္ေရးရွိေသာ လူ႔ဘဝ-၃
၁၇၇။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ-၁
၁၇၈။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ-၂
၁၇၉။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ-၃
၁၈၀။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ-၄
၁၈၁။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ-၅
၁၈၂။ သမၼာဒိ႒ိဉာဏ္နဲ႔သိ
၁၈၃။ မဇၩိမပဋိပဒါ လမ္းစဥ္
၁၈၄။ အလုပ္စဥ္ တရားေတာ္
၁၈၅။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္-၁
၁၈၆။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္-၂
၁၈၇။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္-၃
၁၈၈။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္-၄
၁၈၉။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္-၅
၁၉၀။ ဝိပႆနာ အလုပ္စဥ္-၆
၁၉၁။ ဉာဏ္အျမင္ရွင္းမွ အနတၱ-၁
၁၉၂။ ဉာဏ္အျမင္ရွင္းမွ အနတၱ-၂
၁၉၃။ စိတၱာႏုပႆနာႏွင့္ပဋိစၥသမုပၸာဒ္
၁၉၄။ အေသလြတ္ရာလမ္းေၾကာင္းရွာ
၁၉၅။ သစၥာနိဒါန္း တရားေတာ္
၁၉၆။ သစၥာေဒသနာ(၁)
၁၉၇။ သစၥာေဒသနာ(၂)
၁၉၈။ သစၥာေဒသနာ(၃)
၁၉၉။ သစၥာေဒသနာ(၄)
၂၀၀။ သစၥာေဒသနာ(၅)
၂၀၁။ သစၥာေဒသနာ(၆)
၂၀၂။ လြတ္ေျမာက္ၿငိမ္းေအးဆီသို႔
၂၀၃။ ညႇိယူႏိုင္မွ သိျမင္ႏိုင္ခြင့္ရွိမယ္ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္(ရက္-၃၀) ၂၀၁၆ တရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား၂၀၄။ မေသခင္ သိေအာင္လုပ္
၂၀၅။ အမွန္သိဖို႔ စင္ခ်ဥ္ျခင္း
၂၀၆။ ဒိ႒ိကိေလသာအရင္ဖယ္ရမွာ-၁
၂၀၇။ ဒိ႒ိကိေလသာအရင္ဖယ္ရမွာ-၂
၂၀၈။ ဒိ႒ိကိေလသာအရင္ဖယ္ရမွာ-၃
၂၀၉။ ခႏၶာအရွိကို ဉာဏ္နဲ႔သိ
၂၁၀။ မဂၢင္ပြားမွ ျမင္မွန္ရ
၂၁၁။ အရွိကို အရွိအတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ
၂၁၂။ အရွိကို အရွိအတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ-၂
၂၁၃။ အရွိကို အရွိအတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ-၃
၂၁၄။ အရွိကို အရွိအတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ-၄
၂၁၅။ အရွိကို အရွိအတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ-၅
၂၁၆။ အရွိကို အရွိအတိုင္းသိတာ ဝိပႆနာ-၆
၂၁၇။ ဝိပႆနာႏွင့္ဆက္စပ္သည့္အေၾကာင္း
၂၁၈။ အ႐ိုးဆံုးျမင္မွ အရွင္းဆံုးျဖစ္မယ္
၂၁၉။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၁
၂၂၀။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၂
၂၂၁။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၃
၂၂၂။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၄
၂၂၃။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၅
၂၂၄။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၆
၂၂၅။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၇
၂၂၆။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၈
၂၂၇။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၉
၂၂၈။ ဘာ၀နာေလးဆယ္- ၁၀
၂၂၉။ ဘာ၀နာေလးဆယ္-၁၁
၂၃၀။ အနတၱေဒသနာ-၁
၂၃၁။ အနတၱေဒသနာ-၂
၂၃၂။ ပန္းတိုင္ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္(၄၅-ရက္)၂၀၁၅ တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား၂၃၃။ ရခဲလို႔ အလြဲမသံုးလိုက္ပါနဲ႔
၂၃၄။ စီစစ္မႈျဖင္႔ရွာေဖြျခင္း-၁
၂၃၅။ စီစစ္မႈျဖင္႔ရွာေဖြျခင္း-၂
၂၃၆။ စီစစ္မႈျဖင္႔ရွာေဖြျခင္း-၃
၂၃၇။ စီစစ္မႈျဖင္႔ရွာေဖြျခင္း-၄
၂၃၈။ ပညတ္န႔ဲပရမတ္-၁
၂၃၉။ ပညတ္န႔ဲပရမတ္-၂
၂၄၀။ အမွန္တရားသိျမင္ေရး-၁
၂၄၁။ အမွန္တရားသိျမင္ေရး-၂
၂၄၂။ အမွန္တရားသိျမင္ေရး-၃
၂၄၃။ အမွန္တရားသိျမင္ေရး-၄
၂၄၄။ အမွန္တရားသိျမင္ေရး-၅
၂၄၅။ အမွန္တရားသိျမင္ေရး-၆
၂၄၆။ ၀ိပၸလႅာသ အေၾကာင္း-၁
၂၄၇။ ၀ိပၸလႅာသ အေၾကာင္း-၂
၂၄၈။ အေၾကာင္းအက်ိဳးျဖစ္စဥ္-၁
၂၄၉။ အေၾကာင္းအက်ိဳးျဖစ္စဥ္-၂
၂၅၀။ ရုပ္နာမ္တို႔၏အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ပံု-၁
၂၅၁။ ရုပ္နာမ္တို႔၏အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ပံု-၂သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္တရားေတာ္၂၅၂။ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္နိဒါန္း
၂၅၃။ ပီဋနတၴ(ႏွိပ္စက္ျခင္းအနက္)
၂၅၄။ သခၤတတၴ( ျပဳျပင္စီရင္အပ္တဲ႔အနက္)
၂၅၅။ သႏၱာပတၴ(ပူေလာင္ျခင္း အနက္)
၂၅၆။ ၀ိပရိဏာမတၴ( ေဖာက္ျပန္ျခင္းအနက္)
၂၅၇။ အာယူဟနတၴ(ဒုကၡကိုျဖစ္ေစျခင္း)-၁
၂၅၈။ အာယူဟနတၴ(ဒုကၡကိုျဖစ္ေစျခင္း)-၂
၂၅၉။ နိဒါနတၴ(အေၾကာင္း)
၂၆၀။ သံေယာဂတၴ(ယွဥ္ေစျခင္းအနက္)
၂၆၁။ ပလိေဗာဓတၴ(တားျမတ္ပိတ္ပင္ျခင္းအနက္)
၂၆၂။ နိႆရဏတၴ(လြတ္ေျမာက္ျခင္းအနက္)
၂၆၃။ ၀ိေ၀ကတၴ( ကင္းစိတ္ျခင္းအနက္)
၂၆၄။ အမတတၴ
၂၆၅။ အသခၤတၴ(မျပဳျပင္အပ္ေသာအနက္)-၂
၂၆၆။ နိယ်ာနတၴ(သံသရာလြတ္ေျမာက္)
၂၆၇။ ေဟတြတတၴ
၂၆၈။ ဒသနတၴ(ျမင္ျခင္းအနက္)
၂၆၉။ အဓိပေတတၴ(အစိုးရျခင္းအနက္)
၂၇၀။ ၾကားနာရလွ်င္သိဥာဏ္၀င္
၂၇၁။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၁
၂၇၂။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၂
၂၇၃။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၃
၂၇၄။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၄
၂၇၅။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၅
၂၇၆။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၆
၂၇၇။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္ -၇
၂၇၈။ အစြဲဖ်က္မွကံပ်က္မယ္-၁
၂၇၉။ အစြဲဖ်က္မွကံပ်က္မယ္-၂
၂၈၀။ ရုန္းထြက္ႏိုင္မွ လြတ္ေျမာက္မယ္ -၁
၂၈၁။ ရုန္းထြက္ႏိုင္မွ လြတ္ေျမာက္မယ္-၂ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္( ၉-ၾကိမ္ေျမာက္)တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား၂၈၂။ အေရးၾကီးတာအရင္လုပ္
၂၈၃။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွ ေအာင္ပြဲရ -၁
၂၈၄။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွ ေအာင္ပြဲရ -၂
၂၈၅။ အဆံုးအမရဲ႕ တန္ဖိုး
၂၈၆။ ၾသဂေလးျဖာ လြတ္ေျမာက္ရာ
၂၈၇။ အရႈပ္ထဲမွ ရွင္းေအာင္ေန
၂၈၈။ ရႈပ္တာရွင္းမွ လြတ္လပ္မယ္
၂၈၉။ ေသာကကင္းျပတ္ အၿငိမ္းဓာတ္
၂၉၀။ သူလိုလူမွ လူခ်မ္းသာ
၂၉၁။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ
၂၉၂။ အပါယ္တံခါးပိတ္ နိဗၺာန္တံခါးဖြင္႔
၂၉၃။ ပညတ္ခြာ ပရမတ္ရွာ
၂၉၄။ ဒိ႒ိႏွင္႔ဆက္ဆပ္သည္႔ တရား
၂၉၅။ သမၼာဒိ႒ိႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔တရား
၂၉၆။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ ဥာဏ္ျဖစ္မယ္
၂၉၇။ အေသလြတ္ရာလမ္းေၾကာင္းရွာ
၂၉၈။ ခႏၶာအရွိကိုဥာဏ္နဲ႕သိ
၂၉၉။ သစၥာေလးပါးျမတ္တရား
၃၀၀။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္( ၁၀-ၾကိမ္ေျမာက္)တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား၃၀၁။ ကံဇာတ္ဆရာ ေစညႊန္းရာ
၃၀၂။ ကံလမ္းမွသည္ ဥာဏ္လမ္းဆီသို႔- ၁
၃၀၃။ ကံလမ္းမွသည္ ဥာဏ္လမ္းဆီသို႔-၂
၃၀၄။ ကံလမ္းမွသည္ ဥာဏ္လမ္းဆီသို႕ -၃
၃၀၅။ လွည္႔စားျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္သူ
၃၀၆။ အခက္အခဲေတြ႕မွ အေျပင္းအလဲျဖစ္မယ္
၃၀၇။ တရားအားမထုတ္ခင္ကိေလသာကို မွာအရင္ပယ္ရမွာ ၁
၃၀၈။တရားအားမထုတ္ခင္ကိေလသာကို မွာအရင္ပယ္ရမွာ -၂
၃၀၉။ တရားအားမထုတ္ခင္ကိေလသာကို မွာအရင္ပယ္ရမွာ -၃
၃၁၀။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ
၃၁၁။ အနတၱ လမ္းစ
၃၁၂။ သံသရာစက္ရဟပ္အလည္ရပ္ဖို႔ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္( ၁၁-ၾကိမ္ေျမာက္)တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား၃၁၃။ အနမတဂၢသံသရာ သိစရာ
၃၁၄။ အျမင္မွားကို ဖယ္ရွားျခင္း
၃၁၅။ ပညတ္ခြာျပီးပရမတ္ရွာ
၃၁၆။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ အမွန္သိမယ္
၃၁၇။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ေဒသနာ-၁
၃၁၈။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ေဒသနာ-၂
၃၁၉။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ေဒသနာ-၃
၃၂၀။ အားကိုးရာရွာမလြဲၾကေစနဲ႔
၃၂၁။ သစၥာေလးပါး ေဒသနာ
၃၂၂။ လမ္းစဥ္မွသည္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔
၃၂၃။ ေထရ္မဟာႏွင္႔သာသနာ -၁
၃၂၄။ ေထရ္မဟာႏွင့္ သာသနာ -၂
၃၂၅။ ေထရ္မဟာႏွင့္ သာသနာ ၃
၃၂၆။ ေထရ္မဟာႏွင့္ သာသနာ ၄
၃၂၇။ ေထရ္မဟာႏွင့္ သာသနာ ၅
၃၂၈။ ေထရ္မဟာႏွင့္ သာသနာ ၆
၃၂၉။ ေလာဘၾကီးက ေရာဂါရဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္( ၁၂-ၾကိမ္ေျမာက္)တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား၃၃၀။ ၾသဂေလးျဖာ လြတ္ေျမက္ရာ
၃၃၁။ အေရးၾကီးတာ အရင္လုပ္
၃၃၂။ လြတ္လမ္းကိုသာ ေတြ႔ေအာင္ရွာ
၃၃၃။ မွန္တာသိခ်င္အမွားျပင္
၃၃၄။ အမွန္သိဖို႕
၃၃၅။ ခႏၶာ႕ဒုကၡသိမွ လြတ္ေျမာက္မယ္
၃၃၆။ ဥာဏ္အျမင္ရွင္းမွ အနတၱဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္( ၁၄-ၾကိမ္ေျမာက္) ၂၀၁၈-တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား၃၃၇။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ -၁
၃၃၈။ ဘဝထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ -၂
၃၃၉။ ကိုယ္တိုင္သိမွ ခ်မ္းသာရ - ၁
၃၄၀။ ကိုယ္တိုင္သိမွ ခ်မ္းသာရ - ၂
၃၄၁။ လြတ္ေျမာက္ရာကို လမ္းညႊန္တာ စစ္မွန္တဲ႔သာသနာ -၁
၃၄၂။ လြတ္ေျမာက္ရာကို လမ္းညႊန္တာ စစ္မွန္တဲ႔သာသနာ -၂
၃၄၃။ ေျပာင္းျပန္ျမင္မွ အမွန္သိမယ္
၃၄၄။ သစၥာေလးျဖာ သိစရာ - ၁
၃၄၅။ သစၥာေလးျဖာ သိစရာ - ၂
၃၄၆။ ကိုယ္နာေသာ္လည္း စိတ္မနာေအာင္ေန
၃၄၇။ တရားသိျမင္ စိတ္ေကာင္းဝင္
၃၄၈။ ၾသဂေလးျဖာ လြတ္ေျမာက္ရာ
၃၄၉။ ၾသဂေလးျဖာ လြတ္ေျမာက္ရာ-၂ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ၃၅၀။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁)
၃၅၁။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၂)
၃၅၂။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၃)
၃၅၃။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၄)
၃၅၄။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၅)
၃၅၅။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၆)
၃၅၆။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၇)
၃၅၇။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၈)
၃၅၈။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၉)
၃၅၉။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၀)
၃၆၀။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၁)
၃၆၁။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၂)
၃၆၂။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၃)
၃၆၃။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၄)
၃၆၄။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၅)
၃၆၅။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၆)
၃၆၆။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၇)
၃၆၇။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၈)
၃၆၈။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၁၉)
၃၆၉။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၂၀)
၃၇၀။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၂၁)
၃၇၁။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၂၂)
၃၇၂။ ပိုင္းျခားသိေစတာ ပ႒ာန္းျမတ္ေဒသနာ (၂၃)ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား၃၇၃။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁
၃၇၄။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၂
၃၇၅။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၃
၃၇၆။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၄
၃၇၇။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၅
၃၇၈။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၆
၃၇၉။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၇
၃၈၀။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၈
၃၈၁။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၉
၃၈၂။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁၀
၃၈၃။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁၁
၃၈၄။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁၂
၃၈၅။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁၃
၃၈၆။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁၄
၃၈၇။ ပ႒ာန္းတရားေတာ္မ်ား - ၁၅ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၇)ဟဲသိမ္ပတၱျမားေတာင္၃၈၈။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၁
၃၈၉။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၂
၃၉၀။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၃
၃၉၁။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၄
၃၉၂။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၅
၃၉၃။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၆
၃၉၄။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၇
၃၉၅။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၈
၃၉၆။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၉
၃၉၇။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၁၀
၃၉၈။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၁၁
၃၉၉။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၁၂
၄၀၀။ ဓမၼစၾကာႏွင္႔၀ိပႆနာ-၁၃ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား၄၀၁။ အေျခခံ၀ိပႆနာတရား
၄၀၂။ နိ၀ရဏ
၄၀၃။ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းနည္း
၄၀၄။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး -၁
၄၀၅။ ဒိ႒ိကိေလသာအရင္ဖယ္ရမွာ
၄၀၆။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၂
၄၀၇။ ကာယႏုပႆနာ
၄၀၈။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၁
၄၀၉။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၂
၄၁၀။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၃
၄၁၁။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၄
၄၁၂။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၅
၄၁၃။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၆
၄၁၄။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၇
၄၁၅။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၈
၄၁၆။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၉
၄၁၇။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္အလုပ္ေပး-၁၀တမူးတရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၆)၄၁၈။ အားကိုးရာ
၄၁၉။ ေသျခင္းအသိႏွင္႔ ရွင္သန္ျခင္း
၄၂၀။ စြမ္းရည္ျပည္႔မွ ေအာင္ပြဲရ
၄၂၁။ ေလ့က်င္႔ႏိုင္မွ ခိုင္ခံ႕တယ္
၄၂၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင္႔၀ိပႆနာတရား
၄၂၃။ သိျမင္ထားရင္စြန္႕စားႏိုင္တယ္
၄၂၄။ စြန္႔လြတ္ႏိုင္မွ လြတ္လပ္မယ္-၁
၄၂၅။ စြန္႔လြတ္ႏိုင္မွ လြတ္လပ္မယ္-၂
၄၂၆။ စြန္႔လြတ္ႏိုင္မွ လြတ္လပ္မယ္-၃
၄၂၇။ အနတၱ ေဒသနာ
၄၂၈။ စိတ္တစ္ခုၾကည္႔ အားလံုးသိ
၄၂၉။ သစၥာေဒသနာ-၁
၄၃၀။ သစၥာေဒသနာ-၂
၄၃၁။ စြမ္းအားႏွိမ္႔ေသာစိတ္ႏွင္႔စြမ္းအားျမင္႔ေသာစိတ္
၄၃၂။ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း-၁
၄၃၃။ အျမင္မ်ားေျပာင္းလဲျခင္း-၂
၄၃၄။ ဥာဏ္စဥ္ႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔တရားေတာ္
၄၃၅။ နိဗၺာန္ႏွင္႔ဆက္ဆပ္သည္႔ တရား-၁
၄၃၆။ နိဗၺာန္ႏွင္႔ဆက္ဆပ္သည္႔ တရား-၂
၄၃၇။ အမွီကင္းမွ ရွင္းရွင္းလြတ္မယ္ေရႊမုေ႒ာတရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၅)၄၃၈။ ေရြွးခ်ယ္ခြင္႔ရွိသူ
၄၃၉။ ဒိ႒ိကင္းစင္အမွန္ျမင္-၁
၄၄၀။ ဒိ႒ိကင္းစင္အမွန္ျမင္-၂
၄၄၁။ အေသလြတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းရွာ
၄၄၂။ အျမင္ရွင္းမွ ရွင္းရွင္းျမင္မယ္
၄၄၃။ ၀ဋ္ဘ၀တိုတိုနိဗာန္ရလိုလွ်င္
၄၄၄။ လြတ္ၿငိမ္းမႈကိုေတြ႔ေအာင္ရွာ-၁
၄၄၅။ လြတ္ၿငိမ္းမႈကိုေတြ႔ေအာင္ရွာ-၂
၄၄၆။ သစၥာေလးျဖာျမတ္ေဒသနာ-၁
၄၄၇။ သစၥာေလးျဖာျမတ္ေဒသနာ-၂
၄၄၈။ မသိရင္ႏွစ္ျမဳပ္ႏိုင္တယ္
၄၄၉။ ၀ိသာခႏွင္႔ဓမၼဒိႏၷာ-၁
၄၅၀။ ၀ိသာခႏွင္႔ဓမၼဒိႏၷာ-၂
၄၅၁။ ၀ိသာခႏွင္႔ဓမၼဒိႏၷာ-၃
၄၅၂။ ၀ိသာခႏွင္႔ဓမၼဒိႏၷာ-၄
၄၅၃။ ရွိတာသိမွရွင္းႏိုင္မယ္-၁
၄၅၄။ ရွိတာသိမွရွင္းႏိုင္မယ္-၂
၄၅၅။ အားကိုးရာအစစ္ကိုရွာၾကည္႔မယ္
၄၅၆။ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွ ေက်နပ္မယ္
၄၅၇။ တရားအားထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္း
၄၅၈။ ဒိ႒ိခြာနည္း နိသ်ည္း(၁)
၄၅၉။ ဒိ႒ိခြာနည္း နိသ်ည္း(၂)
၄၆၀။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔အေၾကာင္းအရာ
၄၆၁။ ဥာဏ္ျမင္အနတသိပါမွ(၁)
၄၆၂။ ဥာဏ္ျမင္အနတသိပါမွ(၂)
၄၆၃။ စိတၱာႏုပသနာေဒသနာ
၄၆၄။ သစၥာမသိ သံသရာလည္ပံု
၄၆၅။ လမ္းစဥ္အတိုင္းေရွာက္ရင္ပန္းတိုင္ေရာက္မယ္
၄၆၆။ ဘ၀အျမင္နဲ႔စြမ္းအားျမင္႔တင္ျခင္း-၁
၄၆၇။ ဘ၀အျမင္နဲ႔စြမ္းအားျမင္႔တင္ျခင္း(၂)
၄၆၈။ ဘ၀အျမင္နဲ႔စြမ္းအားျမင္႔တင္ျခင္း(၃)
၄၆၉။ ဥာဏ္မဲ႕သူႏွင္႔ဥာဏ္ရွိသူတို႔၏လုပ္ရပ္(၁)
၄၇၀။ ဥာဏ္မဲ႕သူႏွင္႔ဥာဏ္ရွိသူတို႔၏လုပ္ရပ္(၂)
၄၇၁။ အမွီေကာင္းကမဂ္ဥာဏ္ရ
၄၇၂။ ေသျခင္းတရားနဲ႔ေျဖရွင္းသြားသူ
၄၇၃။ အားကိုးမွားရင္ေသာကမ်ားမယ္
၄၇၄။ အိပ္ျခင္းမွႏိုးထၾကသူေရႊမုေ႒ာတရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၇)၄၇၅။ ရုန္းထြက္ခြင္႔ရွိေသာ လူ႕ဘ၀
၄၇၆။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္
၄၇၇။ အမွားဖယ္မွ အမွန္သိမယ္-၂
၄၇၈။ အမွန္အရွိကို ဥာဏ္နဲ႔သိ
၄၇၉။ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ေဒသနာ
၄၈၀။ သံသရာစက္ရဟတ္အလည္ရပ္ဖို႔
၄၈၁။ ခႏၶာ႔ဒုကၡသစၥာ
၄၈၂။ သစၥာေလးျဖာ ျမတ္ေဒသနာ
၄၈၃။ အေသလြတ္ရာလမ္းေၾကာင္းရွာ
၄၈၄။ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားမ်ား-၁
၄၈၅။ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားမ်ား-၂
၄၈၆။ အျမင္ေျပာင္းမွတန္ဖိုးျမင္႔မယ္
၄၈၇။ အျမင္ေျပာင္းမွတန္ဖိုးျမင္႔မယ္-၂
၄၈၈။ အျမင္ေျပာင္းမွတန္ဖိုးျမင္႔မယ္-၃နန္႔ဆန္ တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား (၂၀၁၆)၄၈၉။ ရႈပ္ေထြးျခင္းမွသည္လြတ္ျငိမ္းရာသို႕
၄၉၀။ ေသျခင္းသိရင္လြတ္လပ္မယ္
၄၉၁။ မုန္းဥာဏ္ဝင္မွနိဗၼာန္ျမင္မယ္
၄၉၂။ ကံေၾကြးကိုဥာဏ္နဲ႔ဆပ္ႏိုင္တယ္။
၄၉၃။ စိတ္ကိုသိမွလြတ္လပ္မယ္။
၄၉၄။ ရတနာစြမ္းအား နိဗၼာန္သြား
၄၉၅။ အိုသည့္တိုင္ေအာင္ေကာင္းသည္႔တရား
၄၉၆။ ၾကံဳခဲလွစြာ သာသနာ
၄၉၇။ စြန္႔လႊတ္တတ္ဖို႔လိုအပ္တယ္
၄၉၈။ အမိႈက္ပံုၾကားကပတၱျမား
၄၉၉။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္-၁
၅၀၀။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္-၂
၅၀၁။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္-၃
၅၀၂။ ဗုဒၶလမ္းစဥ္-၄
၅၀၃။ အိမ္မက္ကမၻာမွႏိုးထျခင္း
၅၀၄။ အခြင္႔အေရးရိွေသာဘဝ-၁
၅၀၅။ အခြင္႔အေရးရိွေသာဘဝ-၂
၅၀၆။ ဗုဒၶပူဇာေဒသနာ
၅၀၇။ သာသနာ႔အေမြ
၅၀၈။ စီစစ္တတ္ဖို႔လိုအပ္တယ္
၅၀၉။ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင္႔ေအာင္ႏိုင္ျခင္း-၁
၅၁၀။ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင္႔ေအာင္ႏိုင္ျခင္း-၂
၅၁၁။ ကံေၾကြးကိုဥာဏ္နဲ႔ဆပ္မယ္
၅၁၂။ သိေအာင္လုပ္ရင္ရႈပ္တာရွင္းမယ္
၅၁၃။ သတိႏွင္႔ယွဥ္ရင္ေအာင္ျမင္မယ္
၅၁၄။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာမိုင္းရႈးရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၇)၅၁၅။ အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္း(၁)
၅၁၆။ အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္း(၂)
၅၁၇။ အမွန္တရားကို ရွာေဖြျခင္း(၃)
၅၁၈။ နကုလသုတၱန္(၁)
၅၁၉။ နကုလသုတၱန္(၂)
၅၂၀။ နကုလသုတၱန္(၃)
၅၂၁။ နကုလသုတၱန(၄)
၅၂၂။သစၥာေဒသနာ
၅၂၃။ ေလာင္စာသိမ္းျပီးမီးျငိမ္းရန္
၅၂၄။ အလုပ္စဥ္ တရားေတာ္
၅၂၅။ အခ်ိန္ႏွင္႔ဘ၀
၅၂၆။ ေႏွာင္ၾကိဳးျဖတ္မွ လြတ္ေျမာက္မယ္
၅၂၇။ အသံုးခ်တတ္မွ အျမတ္ထြက္မယ္
၅၂၈။ ေလ႔က်င္႔တာမ်ားမွ စြမ္းအားျဖစ္မယ္
၅၂၉။ အားကိုးရာအရွာမမွားၾကေစနဲ႔
၅၃၀။ ခႏၶာ၀န္ထမ္း ခရီးၾကမ္း
၅၃၁။ ၾသဂေးျဖာ လြတ္ေျမာက္ရာ
၅၃၂။ တြယ္တာမႈကင္းေသာ အျမင္လြိဳင္လင္တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၇)၅၃၃။ လြတ္လပ္ခြင္႔ရွိေသာ ဘ၀
၅၃၄။ သစၥာေလးျဖာသိစရာ
၅၃၅။ လိြဳင္လင္ မနက္ အလုပ္ေပး(၁)
၅၃၆။ ရတနာသံုးပါးႏွင္႔နီးေစတာ စစ္မွန္တဲ႔ သဒၶါ-၁
၅၃၇။ ရတနာသံုးပါးႏွင္႔နီးေစတာ စစ္မွန္တဲ႔ သဒၶါ-၂
၅၃၈။ ရတနာသံုးပါးႏွင္႔နီးေစတာ စစ္မွန္တဲ႔ သဒၶါ-၃
၅၃၉။ မေသခင္သိေအာင္လုပ္မွ အျမတ္ရ
၅၄၀။ ဗုဒၶ၀ါဒ အနတၱ-၁
၅၄၁။ ဗုဒၶ၀ါဒ အနတၱ-၂ေရႊဖုန္းပြင္႔တရားစခန္းတရားေတာ္မ်ား(၂၀၁၇)၅၄၂။ အေၾကြးကင္းမွ လြတ္လပ္မယ္္
၅၄၃။ လြတ္ေအာင္ရႈန္းမွ လြတ္ေျမာက္မယ္
၅၄၄။ အတၱ၀ါဒမွသည္ အနတၱဆီသို႔-၁
၅၄၅။ အတၱ၀ါဒမွသည္ အနတၱဆီသို႔-၂
၅၄၆။ ခႏၶာ၀န္ထမ္းခရီးၾကမ္း
၅၄၇။ သစၥာသိမွ ခ်မ္းသာရ-၁
၅၄၈။ သစၥာသိမွ ခ်မ္းသာရ-၂
၅၄၉။ မဂ္ကိုသိမွ ခ်မ္းသာရေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ၊ထာ၀ရဓမၼရိပ္သာတရားစခန္း (၂၀၁၇ ) တရားေတာ္မ်ား၅၅၀။ အမွန္လမ္းျပ ျမတ္ဗုဒၶ (၁)
၅၅၁။ အမွန္လမ္းျပ ျမတ္ဗုဒၶ (၂)
၅၅၂။ အမွန္လမ္းျပ ျမတ္ဗုဒၶ (၃)
၅၅၃။ အမွန္လမ္းျပ ျမတ္ဗုဒၶ (၄)
၅၅၄။ ဘ၀အတြက္စိတ္ခ်ဖို႔ အျမင္ရွင္းေအာင္လုပ္ၾကစို႕
၅၅၅။ ဒုကၡလြတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းရွာ
၅၅၆။ ပိုင္းျခားသိစရာ အနတၱေဒသနာ
၅၅၇။ ၀ဋ္ကၽႊတ္မွ လြတ္ေျမာက္မယ္
၅၅၈။ တရားအားထုတ္ရာမွာ သိစရာမ်ား
၅၅၉။ အသိ၀င္မွ ေသာကစင္မယ္
၅၆၀။ စိတ္တလံုးပိုင္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္
၅၆၁။ ေသာကကင္းျပတ္ အၿငိမ္းဓာဏ္ေက်ာင္းတြင္းေဟာတရားေတာ္မ်ား၅၆၂။ သဘာ၀ကိုသိမွ လြတ္လပ္မယ္ ၆.၈.၂၀၁၇
၅၆၃။ သာသနာတြင္းကကုသိုလ္
၅၆၄။ သာသနာႏွင္႔ျမတ္သံဃာ
၅၆၅။ စက္ၾကီးေလးပါး
၅၆၆။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းလမ္းစ
၅၆၇။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရဲ့လမ္းစဥ္
၅၆၈။ အမွားထဲမွာအျမတ္ရွာေဟာစဥ္တရားေတာ္မ်ား၅၆၉။ ရခဲတာကိုသိမွ တန္ဖိုးထားတတ္မယ္
၅၇၀။ ၾကိဳက္ရာေရြးခ်ယ္ လမ္းေလးသြယ္
၅၇၁။ စိုးရိမ္ကင္းေ၀းၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၁
၅၇၂။ စိုးရိမ္ကင္းေ၀းၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၂
၅၇၃။ စိုးရိမ္ကင္းေ၀းၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၃
၅၇၄။ စိုးရိမ္ကင္းေ၀းၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၄
၅၇၅။ ရတနာစြမ္းအားနိဗၺာန္သြား
၅၇၆။ အခြင္႔ေရးရွိတဲ႕ ဘ၀
၅၇၇။ လြတ္လပ္ျခင္းရဲ႔အဓိပၸါယ္
၅၇၈။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း လမ္းစ
၅၇၉။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရဲ႕ ပန္းတိုင္
၅၈၀။ သာသနာ႕ေက်းဇူးရွင္ၾကီးမ်ား
၅၈၁။ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ဘ၀တန္ဖိုး
၅၈၂။ အမွားထဲမွာ အျမတ္ရွာ
၅၈၃။ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မယ္
၅၈၄။ ေစတနာမွန္ရင္ အက်ိဳးေပးသန္မယ္
၅၈၅။ ေလာကုတၱရာရတနာ
၅၈၆။ ရွင္သန္ျခင္းရဲ႔ တန္ဖိုး
၅၈၇။ စိတ္စင္ျကယ္မွလြတ္လမ္းေတြ.မယ္
၅၈၈။ အခြင္႔အေရးရွိေသာ ဘ၀-၁
၅၈၉။ အခြင္႔အေရးရွိေသာ ဘ၀-၂
၅၉၀။ ဆရာမမစိမ္းစိမ္း +ေက်ာင္းေရစက္ခ် တရားေတာ္
၅၉၁။ သခါၤရ ဒုကၡသိမွ လြတ္ေျမာက္မယ္
၅၉၂။ သင္ခါရဒုတ္ခသိမွ လြတ္ေျမာက္မယ္ အပိုင္း ၂
၅၉၃။ သင္ခါရဒုကၡသိမွလြတ္လမ္းေတြ့မယ္ အပိုင္း ၃
၅၉၄။ အရိွကိုသိမွသံသရာမွလြတ္ေျမာက္မယ္
၅၉၅။ ေလာင္စာသိမ္းျပီးမီးျငိမ္းရန္
၅၉၆။ ဘ၀အဆင့္ကိုျမင့္ေစတာသဒါနဲ့ပညာ
၅၉၇။ ဘ၀အဆင့္ကိုျမင့္ေစတာသဒါနဲ.ပညာ အပိုင္း ၂
၅၉၈။ အခ်ိန္ကာလႏွင္႔ဘ၀တန္ဖိုး ( ၁၈.၃.၂၀၁၇ )
၅၉၉။ အမိႈက္ပံုၾကားကပတၱျမား
၆၀၀။ အျမင္ေျပာင္းမွ အစဥ္ေကာင္းမယ္-၂
၆၀၁။ အျမင္ေျပာင္းမွ အစဥ္ေကာင္းမယ္-၁
၆၀၂။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္ပါေစနဲ႔
၆၀၃။ ဘ၀ထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ
၆၀၄။ လမ္းစဥ္အတိုင္းေလွ်ာက္ရင္ ပန္းတိုင္ေရာက္မယ္
၆၀၅။ အခြင္႕အေရးကို မရံႈးၾကပါေစနဲ႔
၆၀၆။ အလိုေတာ္ျပည္႔ တရားေတာ္
၆၀၇။ ႏွိပ္စက္ေနတာဒို႕ခႏၶာ
၆၀၈။ သစၥာေလးပါးျမတ္ေဒသနာ
၆၀၉။ သခၤတမွ အသခၤတသို႔
၆၁၀။ ရဲရင္႕သူမွ ေအာင္ပြဲရ
၆၁၁။ ဘာသာတရားႏွင္႔လူသားစြမ္းရည္-၁
၆၁၂။ ဘာသာတရားႏွင္႔လူသားစြမ္းရည္-၂
၆၁၃။ ဘာသာတရားႏွင္႔လူသားစြမ္းရည္-၃
၆၁၄။ ဘာသာတရားႏွင္႔လူသားစြမ္းရည္-၄
၆၁၅။ ဘာသာတရားႏွင္႔လူသားစြမ္းရည္-၅
၆၁၆။ လြတ္ေျမာက္မႈကိုရွာေဖြျခင္း-၁
၆၁၇။ လြတ္ေျမာက္မႈကိုရွာေဖြျခင္း-၂
၆၁၈။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၁
၆၁၉။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၂
၆၂၀။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၃
၆၂၁။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၄
၆၂၂။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၅
၆၂၃။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၆
၆၂၄။ လြတ္လမ္းကိုသာေတြ႕ေအာင္ရွာ-၇
၆၂၅။ သတၱိရွိရင္ေအာင္ျမင္မယ္
၆၂၆။ ဘာသာထဲက လူ႕ဘ၀
၆၂၇။ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈ
၆၂၈။ မွန္ေသာစကားႏွင္႔ ျမတ္တရား-၁( ေဒ၀ဒူတသုတ္)
၆၂၉။ မွန္ေသာစကားႏွင္႔ ျမတ္တရား-၂( ေဒ၀ဒူတသုတ္)
၆၃၀။ သိျမင္ဖယ္ရွား ဥာဏ္စြမ္းအား-၁(၀မၼိကသုတ္)
၆၃၁။ သိျမင္ဖယ္ရွား ဥာဏ္စြမ္းအား-၂(၀မၼိကသုတ္)
၆၃၂။ သိျမင္ဖယ္ရွား ဥာဏ္စြမ္းအား-၃(၀မၼိကသုတ္)
၆၃၃။ သိျမင္ဖယ္ရွား ဥာဏ္စြမ္းအား-၄(၀မၼိကသုတ္)
၆၃၄။ သိျမင္ဖယ္ရွား ဥာဏ္စြမ္းအား-၅(၀မၼိကသုတ္)
၆၃၅။ သိျမင္ဖယ္ရွား ဥာဏ္စြမ္းအား-၆(၀မၼိကသုတ္)
၆၃၆။ ကိုယ္႔အေၾကာင္းကိုယ္သိေအာင္လုပ္
၆၃၇။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၁
၆၃၈။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၂
၆၃၉။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၃
၆၄၀။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၄
၆၄၁။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၅
၆၄၂။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၆
၆၄၃။ စီစစ္ၾကည္႔မွ စြမ္းရည္ျဖစ္မယ္-၇
၆၄၄။ ထြက္ေျမာက္ရာ-၁
၆၄၅။ ထြက္ေျမာက္ရာ-၂
၆၄၆။ ခႏၶာ၀န္ထမ္း ခရီးၾကမ္း
၆၄၇။ စီစစ္တတ္ဖို႔လိုအပ္တယ္
၆၄၈။ ဆင္းရဲကင္းေ၀း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၁
၆၄၉။ ဆင္းရဲကင္းေ၀း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၂
၆၅၀။ ဆင္းရဲကင္းေ၀း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၃
၆၅၁။ ဆင္းရဲကင္းေ၀း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး-၄
၆၅၂။ ရာဂၿငိမ္းေဆး မဂ္ေရေအး-၁
၆၅၃။ ရာဂၿငိမ္းေဆး မဂ္ေရေအး-၂
၆၅၄။ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရွိေသာဘ၀
၆၅၅။ အစံုကင္းစင္ အမွန္ျမင္-၁
၆၅၆။ အစံုကင္းစင္ အမွန္ျမင္-၂
၆၅၇။ ေလ႕က်င္႔ႏီုင္မွ လြတ္လပ္မယ္
၆၅၈။ ေလာကုတၲရာ ရတနာ
၆၅၉။ ရႈသိစရာအခုေပၚတဲ႔ ခႏၶာ
၆၆၀။ တစ္ခုရႈရင္အားလံုးၿငိမ္းတယ္
၆၆၁။ ကံႏွင္႔လူသား
၆၆၂။ ဒိ႒ိကိေလသာအရင္ဖယ္ရမွာ
၆၆၃။ ဒိ႒ိႏွင္႔သမၼာဒိ႒ိ
၆၆၄။ ရုပ္နာမ္ ဓမၼ အနတၱ
၆၆၅။ သစၥာ ေလးျဖာ ျမတ္ေဒသနာ-၁
၆၆၆။ သစၥာ ေလးျဖာ ျမတ္ေဒသနာ-၂
၆၆၇။ ဒိ႒ိကိေလသာ အရင္သိရမွာ-၁
၆၆၈။ ဒိ႒ိကိေလသာ အရင္သိရမွာ-၂
၆၆၉။ အရႈခံႏွင္႔အရႈဥာဏ္
၆၇၀။ ခႏၶာကိေလသာ
၆၇၁။ ပညတ္ႏွင္႔ပရမတ္
၆၇၂။ လုပ္သင္႔တာကိုလုပ္ရမွာ
၆၇၃။ စစ္မွန္တဲ႔ အားကိုးရာ
၆၇၄။ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင္႔ေအာင္ႏိုင္ျခင္း-၁
၆၇၅။ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင္႔ေအာင္ႏိုင္ျခင္း-၂
၆၇၆။ လြတ္ေျမာက္မႈကိုရွာေဖြျခင္း - ၃
၆၇၇။ ဒိ႒ိကိေလသာအရင္ဖယ္ရမွာ
၆၇၈။ အိမ္မက္ကမၻၻာႏိုးထျခင္း
၆၇၉။ အခြင္႔ေရးရွိေသာဘ၀
၆၈၀။ ရုပ္နာမ္ဓမၼ အနတၱ
၆၈၁။ တရားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ
၆၈၂။ လမ္းစဥ္အတိုင္းေလွ်ာက္ရင္ပန္းတိုင္ေရာက္မယ္
၆၈၃။ ဒိဌိျဖဳတ္ တရား
၆၈၄။ ရႈပ္ေထြးျခင္းမွလြတ္ၿငိမ္းရာသို႔
၆၈၅။ အစြဲကင္းမွလြတ္လပ္မယ္
၆၈၆။ ဒိဌိႏွင္႔ဆက္စပ္သည္႔တရားေတာ္
၆၈၇။ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားလူ႕စြမ္းအား
၆၈၈။ ဥာဏ္စဥ္
၆၈၉။ စိတ္
၆၉၀။ စၾကၤန္၊
၆၉၁။ ဓာတ္ကမဌာန္း
၆၉၂။ ေ၀ဒနာႏုပသနာ-၁
၆၉၃။ ေ၀ဒနာႏုပသနာ-၂
၆၉၄။ အဟာရစားနည္း
၆၉၅။ ဓမၼစၾကာ(၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔ ) တရားေတာ္
၆၉၆။ ဟဲသိမ္+ျမစိမ္းေတာင္=တရားေဆြးေႏြး
၆၉၇။ သာသနာ႕အလင္းေရာင္ အေမးေျဖ-၁
၆၉၈။ အိပ္ယာႏိုး တရား(၂၀၁၈) ေဟာတရားမ်ား၆၉၉။ ေျပာင္းလဲသြားေသာ သူတို႔ဘဝ
၇၀၀။ ဘဝအျမင္ကိုေျပာင္းလဲေစတဲ႔ပညာ
၇၀၁။ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မွေအာင္ပြဲရ
၇၀၂။ အျမတ္ဆံုးအလွဴ(၂၀၁၈) ဝါတြင္းကာလ (ရက္၃၀) တရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား၇၀၃။ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဘဝ -၁
၇၀၄။ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရတဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဘဝ -၂
၇၀၅။ လမ္းေရြးမမွားေစနဲ႔
၇၀၆။ ဖယ္ခြါႏိုင္မွအမွန္သိမယ္ - ၁
၇၀၇။ ဖယ္ခြါႏိုင္မွအမွန္သိမယ္ - ၂
၇၀၈။ အလိမ္ပ်ယ္မွအလည္ရပ္မယ္ - ၁
၇၀၉။ အလိမ္ပ်ယ္မွအလည္ရပ္မယ္ - ၂
၇၁၀။ အလိမ္ပ်ယ္မွအလည္ရပ္မယ္ - ၃
၇၁၁။ အနိစၥဝတ သခၤါရ -၁
၇၁၂။ ေလာကထဲမွာ လမ္းခြဲရွာ
၇၁၃။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၁
၇၁၄။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၂
၇၁၅။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၃
၇၁၆။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၄
၇၁၇။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၅
၇၁၈။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၆
၇၁၉။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၇
၇၂၀။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၈
၇၂၁။ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ႏွင္႔သစၥာေဒသနာ
၇၂၂။ က်င္႔စဥ္ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၁
၇၂၃။ က်င္႔စဥ္ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၂
၇၂၄။ က်င္႔စဥ္ ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္ေဒသနာ - ၃
၇၂၅။ အမွ်စ္ျပတ္မွအလည္ရပ္မယ္
၇၂၆။ ညွိယူနိုင္မွအျမန္ရ (အပိုင္း - ၁)
၇၂၇။ ညွိယူနိုင္မွအျမန္ရ (အပိုင္း - ၂)
၇၂၈။ ညွိယူနိုင္မွအျမန္ရ (အပိုင္း - ၃)
၇၂၉။ ၂.၉.၂၀၁၈ (နံနက္ခင္းေဟာတရာေတာ္)ညေနခင္းေဟာတရားေတာ္မ်ား၇၃၀။ ေစာင္႔ေရွာက္နိုင္မွ မဂ္ဥာဏ္ရ
၇၃၁။ အခ်ိန္ႏွင္႔ဘဝကိုအသံုးခ်ႏိုင္မွ
၇၃၂။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၁)
၇၃၃။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၂)
၇၃၄။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၃)
၇၃၅။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၄)
၇၃၆။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၅)
၇၃၇။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၆)
၇၃၈။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၇)
၇၃၉။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၈)
၇၄၀။ လြတ္ေျမာက္ရာကိုေတြ႔ေအာင္ရွာမယ္။ (အပိုင္း-၉)နံနက္ခင္း ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား၇၄၁။ ဝိပႆနာအလုပ္ေပး (အပိုင္း-၁)
၇၄၂။ ဝိပႆနာအလုပ္ေပး (အပိုင္း-၂)
၇၄၃။ ဒုကၡလကၡဏာ အလုပ္ေပး (အပိုင္း-၁)
၇၄၄။ ဒုကၡလကၡဏာ အလုပ္ေပး (အပိုင္း-၂)
၇၄၅။ ဓာတ္ေလးပါး ဝိပႆနာအလုပ္ေပး (အပိုင္း-၁)
၇၄၆။ ဓာတ္ေလးပါး ဝိပႆနာအလုပ္ေပး (အပိုင္း-၂)
၇၄၇။ ဓာတ္ေလးပါး ဝိပႆနာအလုပ္ေပး (အပိုင္း-၃)
၇၄၈။ ဓာတ္ေလးပါး ဝိပႆနာအလုပ္ေပး (အပိုင္း-၄)
၇၄၉။ ခႏၶာ႔ဒုကၡ ဝိပႆနာအလုပ္ေပး
၇၅၀။ စိတၱာႏုပႆနာ အလုပ္ေပး (အပိုင္း-၁)
၇၅၁။ စိတၱာႏုပႆနာ အလုပ္ေပး (အပိုင္း-၂)
၇၅၂။ စိတၱာႏုပႆနာ အလုပ္ေပး (အပိုင္း-၃)